Yalçın KAYALI, Fatma Jale Gül ÇORUK
TÜRK, HİNT VE ERMENİ KÜLTÜRLERİ VE EDEBİYATLARINDA ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI VE TARİHİ
Bu çalışma Türk, Hint ve Ermeni kültürleri ve edebiyatlarındaki çeviri çalışmaları ve tarihi başlığıyla, ilgili toplumlara ait çeviri etkinliğinin tarihsel süreçte izlediği yol ve çeviri metinlerin türü, yapısı ve içerikleri hakkındaki bilgileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Böylece çeviri çalışmaları tarihi hakkındaki alan yazına, ilgili kültürlerdeki çeviri faaliyetleri hakkındaki bilgiler aktarılmak istenmiştir. Zira ülkemizde yapılan çeviri kültürü tarihi hakkındaki çalışmalarda, Hint ve Ermeni toplumlarındaki çeviri faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere değinilmemiştir. Biz de bu sebeple öncelikle, kendi kültürümüzdeki durumu aktarıp sonrasında Hint ve Ermeni kültürlerindeki çeviri faaliyetlerine ve tarihine değinmeye çalışarak karşılaştırmalı bir araştırma yapmayı hedefledik
Anahtar Kelimeler: Çeviri Etkinliği, Çeviri Çalışmaları Tarihi, Hint Kültüründe Çeviri, Ermeni Kültüründe Çeviri, Çeviribilim.
TRANSLATION STUDIES AND HISTORY IN TURKISH, INDIAN AND ARMENIAN CULTURES AND LITERATURES
This study was conducted to give information about the path the related cultures followed; types, structures and contents of the translated texts within the ` Translation Studies and History in Turkish, Indian and Armenian Cultures and Literatures` title. It was aimed to transfer information about the translation studies in these cultures to the literature of translation studies history because detailed information hasn`t been mentioned enough in the translation culture history studies done in our country. As a result, we aimed to do a comparative research by stating first the situation in our country and mentioning the translation studies and history in Indian and Armenian cultures.
Anahtar Kelimeler: Translation, Translation Studies History, Translation in Indian culture, Translation in Armenian culture, Science of Translation

Kaynakça