Sayı : 39
İRAN'DA RADYO YAYINCILIĞI: DİNLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
RADIO BROADCASTING IN IRAN: A STUDY ON THE AUDIENCE
Ali Murat KIRIK

11 5

Bu çalışmanın temel amacı İran İslam Cumhuriyeti’ndeki radyo yayıncılığının günümüzdeki durumunun araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında ülkede yaşayan radyo dinleyicilerinin tutum ve beğenileri incelenmiştir. Çalışmanın evrenini İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşayan ve sosyal paylaşım ağı Facebook’ta hesabı olan radyo dinleyicileri oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulanma aşaması hemen hemen bir buçuk ay sürmüş; 3 bağımsız değişken ve 5 farklı sorudan oluşan anket öncelikle 200 kişiye uygulanmıştır. Faktör analizi neticesinde Barlett testi sonucu 11112,632 (p<0.05) olarak bulunmuştur. Güven düzeyinin tatmin edici bir sonuç vermesinin ardından sorularda herhangi bir değişiklik yapılmamış ve anket 400 kişiye uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen anket verileri SPSS 20.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Güvenirlilik analizi sonucunda 0,902 ve 0,913 Cronbach's Alpha katsayısı elde edilmiştir. Yapılan literatür araştırması ve elde edilen verilen doğrultusunda İran’daki radyo yayıncılığının geliştiği ve teokratik yönetime rağmen batı tarzı müziğe daha fazla ilgi gösterildiği saptanmıştır.
The main objective of the study is to evaluate radio broadcasting in The Islamic Republic of Iran. Within the scope of the study, likes and choices of the radio audience have been analysed. The population of the study is composed of the people, having facebook accounts, who live in The Islamic Republic of Iran. The study has lasted approximately for one and a half month, and 200 persons have been included in the questionnaire which is composed of 3 independent variables and 5 different questions. According to the Factor analysis, Barlett test result has been 11112,632 (p<0.05). Having a satisfactory reliability result, the questionnaire, which hasn’t been changed, has been distributed to 400 participants. The results, got from the participants, have been analysed with SPSS 20.0 statistical package programme. At the end of the reliability analysis, Cronbach's Alpha coefficient has been measured as 0,902 and 0,913. In the light of the literature review, and data got from the participants, it has been found out that radio broadcasting has advanced in Iran, and there has been an increasing interest in pop music in spite of theocracy.
Anahtar Kelimeler: Radyo Yayıncılığı, İran İslam Cumhuriyeti, Ses Teknolojileri, Dinleyici Alışkanlıkları, Yayıncılık Tarihi
Anahtar Kelimeler: Radio Broadcasting, The Islamic Republic of Iran, Audio Technologies, Listener Habits, The History of Radio Broadcasting

Kaynakça

Ali Murat KIRIK