AKRAN ZORBALIĞI BELİRLEME ÖLÇEĞİ ERGEN FORMU

Araştırmanın amacı, okullarda ergen akran grupları arasında görülen zorbalık olaylarını yapan zorba ve bu tür olaylara maruz kalan kurban öğrencileri belirlemek amacıyla geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki ilköğretim ve orta öğretim okullarının 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflarına devam eden 1900 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanların 1023ü erkek 877si kız öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların sınıf düzeylerine bakıldığında 398i 6. sınıf, 375i 7. Sınıf, 532si 8. Sınıf, 188i 9.sınıf, 258i 10. Sınıf ve 150si 11. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında yüz görünüm geçerliliği ve kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 53 madde ve altı faktörden oluşan model kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin kurban boyutunun iç tutarlık kat sayısı .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin zorba boyutunun iç tutarlık kat sayısı ise .92 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler ölçeğin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir

PEER BULLYING SCALE ADOLESCENT FORM

The aim of the research is to develop a valid and reliable scale to define the word bully" meaning he who bullies among adolescent peer groups in schools, and define the word "victim" as he who is exposed to such events. The sample of the study consists of 1900 grade 6, 7, 8, 9, 10 and 11. students from different socio-economic levels in primary and secondary schools in Ankara. The study comprised 1023 male and 877 female students. As for the grade levels of the participants, the study was composed of 398 from grade 6, 375 from grade 7, 532 from Grade 8, 188 from grade 9, 258 from grade 10 and 150 from grade 11. For validity studies of the scale, expert view was referred to for the face and content validity. The confirmatory factor analysis was conducted for construct validity. The results of the confirmatory factor analysis revealed that the 53 items and six factors were found theoretically and statistically appropriate. Cronbach's alpha for internal consistency reliability coefficients were calculated. The internal consistency coefficient of the scale for "victim" was found as .93. The internal consistency of the scale for "bully" was found as .92. These values show that the scale is within acceptable psychometric properties.