İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI GÖSTERME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Araştırmada, ilkokul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını sergileme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 10 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmış ve betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda, çoğu okul müdürünün, okuluyla ilgili amaç ve hedefler belirlediği, ancak bunları çalışanlarına açıkça ifade etmediği ve belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik stratejilerinin olmadığı anlaşılmıştır. Öğretim programının uygulanması için gerekli ortam ve imkânı sağlamak adına fiziki şartları iyileştirme ve araç gereç ihtiyacını karşılamaya çalıştığı belirlenmiştir. Olumlu okul iklimi oluşturmak ve sürdürmek için; çoğunlukla mesleki gelişimi sağlamaya, görünen kişi olmaya ve öğretim zamanının etkin kullanılmasına çalıştığı, çalışmaları ödüllendirme ve ekip çalışmasını özendirme davranışlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Bazı okul müdürlerinin öğretim sürecini denetleme ve değerlendirmek için sınıfların başarı durumunu takip ettiği, başarılı ve sorunlu öğrenciler ile ilgilendiği, sınıf ziyareti yaptığı, geri bildirimde bulunduğu, ancak yaklaşık yarısının bu amaç doğrultusunda her hangi bir çabasının olmadığı anlaşılmıştır.

TEACHER OPINIONS ON SCHOOL PRINCIPALS LEVELS OF DEMONSTRATION OF INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS

In study, it was aimed to determine the views of teachers related to the level of primary school principals demonstrating instructional leadership behaviors. The study group composed of 10 teachers. In the research which was a qualitative study, phenomenology design was used. The data were obtained through semi-structured interview technique. The data of research were analyzed by using descriptive analysis method. In the result of research was understood that the most of principals have set goals and objectives related to school, but they didnt express clearly these employees and it was apparent that the principals didnt have the strategy for achieving the goals and objectives. In addition, it was determined that in order to provide the necessary opportunities and environment for the implementation of educational programs, principals generally tried to meet the needs of school and to improve physical conditions. It was seen that creating a positive school climate and maintaining this atmosphere; principals mostly was in action for providing professional development, using instructional time effectively, and being appearing person. Beside it has shown that principals were insufficient in rewarding studies and encouraging teamwork behavior. It was understood that in order to evaluate the teaching process, some of principals followed the success of the classes, recognized the successful and problematic students, visited classes and gave feedback, but it was also found that for this purpose, approximately half of them didnt show any effort.