TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNE İLİŞKİN KANITLAR: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (2004-2012)

Bu çalışma, ekonomik büyümenin arz ve talep cephelerinin yansımaları olan gelir ve tüketim harcamaları analiz edilmektedir. Tüketim harcamalarının, tüketicilerin gelir düzeylerinden nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışan altı temel hipotez vardır ve bunlardan en yaygını Friedmanın Sürekli Gelir Hipotezidir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi verileri üzerinden bu hipotez için kanıtlar aranmaktadır. 2004:01-2012:03 dönemine ait çeyreklik verilerle yapılan zaman serileri analizi sonucunda, tüketicilerin, tüketim harcamalarının cari gelirlerinden etkilendiği gibi, gelecek dönem beklentilerinden de etkilenmektedir. Nitekim beklentiler, tüketim harcamalarının Granger nedeni olarak hesaplanmıştır. Bu bulgu, Friedmanın Sürekli Gelir Hipotezine Türkiye ekonomisi için kanıt olarak gösterilebilir.

EVIDENCE FOR TURKEY'S ECONOMY PERMANENT INCOME HYPOTHESIS: TIME SERIES ANALYSIS (2000-2012)

In this study, income and consumption expenditures, which are the reflections of the economic growths supply and demand facades, are analyzed. There are six basic hypothesis, which try to explain how consumer spending affected from consumers' income levels and of these the most common is Friedman's "Permanent Income Hypothesis". In this study, evidence for this hypothesis is being sought from Turkey's economy data. As a result of the time-series analysis of quarterly data for the period 2004:01-2012:03, consumers, consumption expenditures are not only affected by current income but also influenced by the expectations of the next period. Indeed, expectations are calculated as the Granger cause of consumer spending. This finding is cited as evidence for Friedman's Permanent Income Hypothesis for Turkey's economy.