Sayı : 53
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA (KURUM DEĞİŞTİRME) NİYETİ İLİŞKİSİ (KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)
RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND INTENTIONTO QUIT THE JOB(A STUDY MADE ON STAFF EMPLOYED IN PUBLIC ORGANIZATIONS)
Ahmet KARATAŞ

8 5

Özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin değişen personel ve hizmet anlayışı kamu kurumlarında çalışan personelin ve kamu hizmeti alan vatandaşların beklentilerini farklılaştırmıştır. Kamu yöneticileri vatandaş odaklı kaliteli hizmet sunumunda özel sektörün hizmet anlayışını referans aldıkları gibi personel tatmininde ve onların örgütsel bağlılıklarının sağlanmasında da özel sektör değerlerini dikkate almalıdırlar. Kamu çalışanlarının verimliliklerini ve örgüte katkısını artırmak için onların iş tatminleri yükseltilerek örgütsel bağlılıklarının artırılması gerekir. İşgörenin örgütsel bağlılığının sağlanması; işgörenin kamudan/özel işletmeden beklentisinin karşılanması ile ve kamu/özel işletmedeki işlemlerin sağlıklı işlemesi için işgörenin gerekli donanım ile yetiştirilmesinde mümkün olacaktır. Balıkesir ilinde çeşitli kamu kurumlarında yapılan bu çalışmada; kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık algıları devam bağlılığı, duygusal ve normatif bağlılık boyutları ile işten ayrılma niyeti ilişkisi incelenmiştir.
The changing staff and service understanding of organizations acting in private sector changed the expectations of staff employed in public organizations and citizens receiving public services. Public administrators should take the private company values as a reference in providing staff satisfaction and their organizational Commitment as well as citizen oriented service providing. In order to increase the efficiencies of public employees and their contribution to the organization, their job satisfactions and organizational Commitments should be increased. Ensuring the organizational Commitment of employee is possible by fulfilling their expectations from public / institution and by training them with necessary abilitiy so as to perform public / institution operations. In this study performed in various public institutions of Balıkesir City, the organizational Commitment perceptions of employees were examined based on the relation between their emotional and normative Commitment dimensions and their intention to quit the job.
Anahtar Kelimeler: Kamu Çalışanları, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı, Duygusal Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti.
Anahtar Kelimeler: Public Employees, Normative Commitment, Continuance Commitment, Affective Commitment, İntention To Quit The Job

Kaynakça

Ahmet KARATAŞ