Suat KOL
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öğretmenlik, bireysel gelişimin yanında toplumsal gelişim ve dönüşüm açısından son derece önemli bir meslek grubudur. Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum içinde olmaları onları mesleki anlamda daha başarılı bireyler olmasına olanak sağlar. Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Okul Öncesi Öğretmenliği Programında okuyan 417 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan istatistiki hesaplamalardan sonra verilerin normal dağılım göstermediği görülmüş, verilere sırasıyla; frekans, yüzde hesaplamaları ile nonparametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının; cinsiyet, yaş, sınıf, öğretim türü ve ailede başka öğretmen olup olmadığı değişkenlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark olmadığı sonuçları ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Mesleği, Tutum.
ANALYSIS OF THE PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATE’S ATTITUDES TOWARDS TEACHING OCCUPATION, IN THE SCOPE OF VARIOUS VARIABLES
Besides individual development, teaching is very important for social development and transformation. Having a positive attitude towards the teaching occupation enables the candidate teachers who are studying in the education departments, to be much more successful individuals professionally. This study aims to determine the attitudes of teacher candidates towards the teaching occupation. The sample group for this research is constructed of 417 students who are studying in the Pre School Education Program. The data collection tool that was used for the research is the Scale of Attitude towards Teaching Occupation which was developed by Üstüner (2006). It was seen that the results taken from statistical calculations did not show normal distribution. Calculations in the following order were conducted on the data; frequency, percentage calculations, the nonparametric tests Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis. As a result of the research it was found out that; the teacher candidates did not show a significant difference in their attitudes towards teaching occupation regarding their sex, age, grade, teaching type and having another teacher within the family or not.
Anahtar Kelimeler: Pre-School Education, Teacher Candidates, Teaching Occupation, Attitude

Kaynakça