SANATSAL SÖYLEMDE NEDENSEL YÜKLEMELER VE KELLEY'İN KOVARYASYON TEORİSİ

Bu çalışma da Olivier de Sagazan, Hema Upadhyay ve Haegue Yangın sanatsal ifadelerinde, Kelleyin kovaryasyon teorisi yaklaşımı ile sanatsal söylemleri analiz edilmiştir. Sanatçıların performans ve enstalasyon çalışmaları kovaryasyon teorisi bağlamında, nedensel yükleme yaklaşımları araştırma konusunun temel problemidir. Her iki yönlü çözümlemede hem kendisinin sanatçı olarak nedensel yüklemeleri hem de kendi bakış acısıyla öznel tavrını çözümleme aşamalarında değerlendirerek sanat yönelimi örnekleme alınmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yazılı kaynaklardan bilgi toplama kullanılarak literatür analizi yapılmıştır. Araştırmaya konu olan sanatçı ve eserleri Kelleyin kovaryasyon teorisi kapsamında incelenip genel tarama modelinde ilişkisel tarama modeli ile ortak özellikleri çözümlemeye gidilmiştir.

CAUSAL ATTRIBUTIONS IN ARTISTIC DISCOURSE AND KELLEY’S COVARIATION THEORY

In this study, Kelleys covariation theory approach along with his artistic discourse was analyzed in the light of artistic expressions of Oliver de Sagazan, Hema Upadhyay and Haegue Yang. The main problem of causal attribution approach research subject is, in the context of covariation theory, the artists performances and installation studies. In each of the bidirectional analysis artistic orientation was sampled by evaluating in the stages of both her query of causal attribution as an artist and her analysis of her subjective attitude through her point of view. A scanning model was used in this research. A literature analysis was performed using written sources as the data gathering method. Examined in the scope of Kelleys covariation theory, artists and works included in the study were analyzed on the basis of their common treats with relational screening model in general screening model.