Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin fen bilgisi dersine ilişkin tutum, bilişüstü beceriler ve fen bılgısı başarısı üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danısma ABD1, İzmir Menemen Đlköğretim Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni2
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen bilgisi tutumları, bilisüstü becerileri ve basarılarına etkisini incelemektir. Fen Bilgisi dersini alan 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrencilerin bilisüstü becerileri, fen bilgisine iliskin tutumları ve fen bilgisi basarıları üzerindeki farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Bu arastırmada "Kontrol gruplu öntest-sontest modeline" uygun deneysel bir çalısma yöntemi kullanılmıstır. Arastırma grubu, Kütahya ilindeki bir Đlköğretim Okulunda öğrenim gören toplam 142 (72 deney, 70 kontrol) öğrenciden olusmaktadır. Verilerin toplanmasında "Fen bilgisi tutum ölçeği"; "Bilisüstü beceriler ölçeği" bulunmustur. 14 sorudan olusan demografik özellikler anketi ve konu basarı testi uygulanmıstır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmistir. Verilerin değerlendirmesinde t testi ve varyans analizi tekniğinden yararlanılmıstır. Bulgular sonucunda bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını gelistirdiği, fen bilgisi öğretmenine yönelik tutumlarında anlamlı bir değisime neden olduğu ve öğrenci basarılarını arttırdığı görülmüstür.

Özet İngilizce :

The Effects of Computer Based Science and Technology Education on Students' Attitudes, Master Learning Skills and Success were studied.The aim of this research is to investigate the students' success, science attitudes and metacognition that is taught by means of the computer-assisted instruction. The study was designed according to the"pretest and posttest control group model". This research implemented in Kütahya in a Primary School. Sample of the research was selected from the 6th class total 142(72 experimental, 70 control) students. As measurement tools; Science Lesson Attitude Scale, Master Learning Skills Scale ,academic success test, demographical ınformation test that was developed by researchers were used . T-test and variance analyzing technics were used for analyzing the data in SPSS Program. As a conclusion, Computer-based education affect master learning skills, attitude, achievement of students' science learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :