Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi öğretmeni adaylarının umutsuzluk ve yaşam doyumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının umutsuzluk ve yaşam doyumu düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, yaşları 22.19±1.94 olan 135 üniversite öğrencisine “Beck Umutsuzluk Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği” uygulanmıştır. Bağımsız örnekler t-testi sonuçlarına göre, kız ve erkek öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Bunun yanında kız öğrencilerin yaşam doyumları daha yüksek bulunmuştur. Sınıf değişkenine göre ise, sınıflar arasında umutsuzluk düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) farklılık bulunmuştur. Aynı zamanda, araştırmada Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin başlangıçta düşük olduğu ancak, okuldaki sınıf düzeyleri arttıkça umutsuzluk düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Ayrıca, mesleki gelecek beklentisi ve yaşam doyumunun, umutsuzluk üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine hopelessness and life satisfactions level of Physical education and sport teacher candidates with regard to their various variables. In this aim “Beck Hopelessness Scale and Life Satisfaction Scale” applied to 135 students that their mean ages of 22.19±1.94 years old. Independent t - test results showed that there was no a significant (p>0.05) difference in hopelessness levels of female students compared to males. Compared to levels of female students compared to males with their life satisfaction levels, there was a significant (p<0.05) difference in female life satisfaction levels. Results of the present study also showed that the freshmans have hopelessness levels were low but results also showed while they were in upper grades that their hopelessness levels increased. Furthermore, occupational future expectation and life satisfaction affects their hopelessness levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :