Yasin AKAY, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
ÖĞRENCİLERİN PERFORMANS PUANLARİ İLE BAŞARİ VE TUTUM PUANLARİ ARASİNDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Bu araştırmada ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde bir öğretme-öğrenme yöntemi olarak kullanılan proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla desteklenmiş aile katılımlı performans görevlerinden alınan puanlar ile başarı ve tutum puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tek gruplu son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri uygulama sonunda öğrencilere uygulanan matematik başarı testi, matematik tutum ölçeği ve performans görevlerini değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış dereceli puanlama anahtarı ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İzmir ili Buca ilçesine bağlı bir ilköğretim okulundaki bir sınıf ve bu sınıftaki 25 öğrenciden oluşmuştur. Verilerin analizinde performans görevi puanları, matematik başarı ve tutum puanları arasındaki ilişki için korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin performans görevlerinden aldıkları puanlar ile matematik başarı ve tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Performans görevlerinden alınan puanlar ile matematik başarıları arasında yüksek düzeyde, tutum puanları arasında ise orta düzeyde ilişki belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise performans görevi puanlarının öğrencilerin matematik başarılarının yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Performans Görevi, Matematik, Başarı, Tutum, Korelasyon
TO DETERMİNE OF THE CORRELATİONS BETWEEN THE SCORES OF STUDENTS’ PERFORMANCE TASKS WİTH THEİR MATHEMATİCS ACHİEVEMENTS AND ATTİTUDES
In this research, it is aimed to determine of correlation between the marks of mathematics achievements and attitudes with performance tasks with parental involvement supported by Project-Based Learning Aproach, which is used as a teaching and learning method, on the elemantary 5th grade students mathematics lesson. Single group post-test model was used in the research. The data of the research were collected with mathematics achievement test, the scale of mathematics lesson and the rubric which was prepared for evaluating the performance tasks applied to the students at the end of the study. The study group of the research was composed of a class with 25 students at an elementary school in Buca district, İzmir. Correlation analysis and multiple regression analysis were tested for corelation among scores of performance tasks, mathematics achivement and mathematics attitudes at analysing the data. At the end of the research, a statistically meaningful difference was observed between the performance tasks, mathematics achievements and attitudes. A high positive correlation was determined between the scores obtained from performance tasks and mathematics achievements, on the other hand a moderate relationship was determined between the scores obtained from performance tasks and mathematics attitudes. According to the results of multiple regression analysis, on the other hand, it is showed up that the scores of performans tasks are predictor of the students mathematics achievements.
Anahtar Kelimeler: Performance Task, Mathematics, Achievement, Attitude, Correlation

Kaynakça