KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SPA & WELLNESS HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİN PROFİLİ: ANTALYA'DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Türk turizminde son yıllarda adı sıkça geçen ve genel olarak turizmin ve özellikle de konaklama tesislerinin ürününü zenginleştiren spa ve wellness uygulamaları, hem sağlık turizmi hem de konaklama işletmeciliği başlıklarında araştırmacıların ilgi odağı durumuna gelmiştir. Türk turizminde yeni bir hizmet türü olmasına rağmen, sayısının kısa sürede hızla artması, henüz çözüme kavuşamamış sorunları da beraberinde getirmiştir. Temel olarak bu sorunlar, yönetim, yasal mevzuat, pazarlama ve bunlar içinde daha fazla öne çıkan insan kaynakları başlıklarında gruplanabilir. İnsan kaynakları başlığında özellikle nitelikli işgören bulma zorluğu ve bu zorluğu aşmak için uygulanan yöntemler sektörde oldukça yoğun tartışılmaktadır. Bu araştırmada, konaklama işletmelerinde spa ve wellness hizmetlerindeki insan kaynaklarına odaklanılmış ve bu hizmet birimlerindeki insan kaynaklarının profilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, Antalyada faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinin spa ve wellness birimlerinde çalışan 141 işgörenden anket yolu ile elde edilmiştir. Bulgulara göre; çalışan personelin ağırlıklı olarak lisans ve lise mezunu olduğu, yaklaşık üçte birinin herhangi bir seviyede örgün turizm eğitimi almadığı, yaklaşık her iki işgörenden birinin faaliyet alanına ilişkin olarak işletme dışı eğitim aldığı ve önemli bir bölümünün 35 yaş ve altında olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların genel olarak spa ve wellness biriminde çalışmaktan memnun oldukları saptanmıştır.

THE PROFILE OF EMPLOYEES WORKING IN SPA & WELLNESS SERVICES AT ACCOMODATION ENTERPRISES: A STUDY IN FIVE STAR HOTELS IN ANTALYA

The spa and wellness practices, which are often mentioned in Turkish tourism in recent years and enrich the product of tourism in general and particularly of accomodation facilities, has become the center of attraction for researchers under both health tourism and accomodation industry topics. Although it is a new type of service in Turkish tourism, its rapid increase in number in a short time has also brought unsolved problems so far. Basically, these problems can be grouped under the topics of management, legal legislation, marketing and human resources, that is more prominent than the other ones. Under human resources topic, particularly the difficulty of finding qualified employees and methods to overcome that difficulty are quite much discussed in the sector. This study focuses on human resources in spa and wellness services at accomodation enterprises and aimed to find out the profile of human resources in these service units. Data of the study were obtained by questionnaire method from 141 employees working at spa and wellness units of five star accomodation facilities in Antalya. According to the findings, it was identified that the working staff were predominantly bachelors and high school graduates, approximately one third of them did not have formal tourism education in any level, approximately one of two employees received an external training related to their field of activity, an important part of them were at or below 35 age. However, it was detected that the participants were generally pleased to work at spa and wellness unit.