Sayı : 49
SİİRT İLİ KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIRSAL TURİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON RURAL TOURISM POTENTIAL AND EDUCATED STUDENTS PERCEPTION OF RURAL TOURISM IN SIIRT CİTY
Abdullah USLU,M. Fatih SANCAR,Bayram AKAY,Doğan KUTUKIZ

5 4

Bu araştırma Siirtin kırsal turizm potansiyeline yönelik literatür araştırmasına ve bu ildeki turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerine yapılan anket verilerine dayanmaktadır. Bölge kırsal alan, kırsal miras, kırsal yaşam ve kırsal etkinlikler açısından değerlendirilmiştir. Bölgenin tek önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren Siirt Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri programına kayıtlı toplam 206 öğrenci örnek hacmini oluşturmuştur. Araştırmanın amacı, I) Siirt ili kırsal turizm potansiyelini, II) Siirt ilinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın sonucunda gastronomi/mutfak turizmi, inanç turizmi, doğa yürüyüşü, rafting turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, mağara turizmi ve av turizmi Siirtin kırsal turizm potansiyelini oluşturduğu saptanmıştır. Öğrenciler kırsal turizmin olumlu yönlerine daha çok katılırken, olumsuz sonuçlarına daha az katılmaktadır. Ayrıca Anova ve t-testi analizleri sonucunda öğrencilerin cinsiyeti, ikametgâh yerleri, turizmde çalışma süreleri ile kırsal turizmin olumsuz yönlerini algılamaları arasında istatistiki olarak farklılık bulunmaktadır.
This study depends on literature review on the rural tourism potential of Siirt and survey data of tourism undergraduate students in Siirt. The region was evaluated of its rural area, rural heritage, rural life and rural activities. The sample was composed of 206 students, enrolled at the programme of Tourism and Travel Services, which is the only programme providing undergraduate education in the region, at Siirt University. The study aims (1) to reveal the rural tourism potential of Siirt (2) and to reveal students perceptions of rural tourism who study tourism in Siirt. The study reveals that gastronomic tourism, belief tourism, nature walk tourism, rafting tourism, sportive line fishing tourism, bird watching tourism, cave tourism, and hunting tourism are rural tourism potentials of Siirt. The students are more affiliated with the positive aspects of rural tourism and they are less affiliated with the negative aspects. Furthermore, Anova and t-test reveal statistical differences between students gender, domicile, experience in the tourism sector and their perceptions of the negative aspects of rural tourism.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Siirt İli, Güneydoğu Anadolu, Turizm Potansiyeli
Anahtar Kelimeler: Rural Tourism, Siirt City Province, Southeast Anatolia, Tourism Potential

Kaynakça

Abdullah USLU,M. Fatih SANCAR,Bayram AKAY,Doğan KUTUKIZ