Sayı : 49
İSVEÇ'TE YEREL SİYASET VE KATILIMCILIK: BORGARE PARK ÖRNEĞİ
LOCAL POLITICS AND PARTICIPANT IN SWEDEN: EXAMPLE OF BORGARE PARK
Pınar AKARÇAY

7 4

İsveçin, 1990lı yıllardan sonra yeni liberal politikaların bir yansıması olarak gerçekleştirdiği kamu yönetimi reformları ve yeni yerel yönetim yasası (1991) farklı bir yerel yönetim, yerel demokrasi anlayışı getirmiştir. Sosyal devlet politikalarından uzaklaşmamış ve hala bir çok hizmetin kamusallık niteliği taşıdığı, korporatist toplum yapısına sahip İsveçte, yeni liberal politikaların uygulanmaya çalışılması, özellikle yerel demokrasi ve hizmetlere halkın katılımı açısından kimi sorunlara neden olmaktadır. Daha demokratik ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olduğu iddia edilen yeni liberalizmin İsveç gibi, etkin bir sivil topluma, uzlaşmacı ve işbirliği kültürüne sahip toplumu, kamu hizmetleri ve katılım mekanizmalarının dışında bırakmıştır. İsveçin Lund kentinde yer alan Borgare Park tam da belediyelerin yerel halkı bu karar alma süreçlerinin dışına özel sektör temsilcileriyle uzlaşarak- nasıl bıraktığını gösteren bir örnektir.
Sweden, after the 1990s, has brought local democracy that public administration reforms carried out a different local government as a reflection of the neo-liberal policies and the new local government law (1991). Sweden with corporatist society, attempting to implementation of neo-liberal policies, especially to local democracy and service causes some problems in terms of public participation as it has been away from the welfare state policies and still carries publicity nature of many services. Neoliberalism as "The more democratic and participatory governance" claimed to have understanding, an active civil society, the society has a conciliatory and cooperative culture is left out of public services and participation mechanisms in Sweden. Sweden Borgare Park- is an example of how the left-citizens of the decision-making process.
Anahtar Kelimeler: İsveç’te Siyaset, Yerel Yönetimler, Yerel Demokrasi, Katılım, Borgare Park
Anahtar Kelimeler: Politics in Sweden, Local Authorities, Local Democracy, Participation, Borgare Park

Kaynakça

Pınar AKARÇAY