Sayı : 39
DEĞİŞİM ve ETKİN DEVLET
CHANGE AND EFFECTIVE STATE
Emre TOPOĞLU

10 4

Bilindiği üzere Küresel Mali Kriz sürecinde, hükümetlerin ve merkez bankalarının ekonomiye müdahale etme şekilleri ve müdahalelerin neden olduğu tartışmalar, temelde bu iki perspektiften hangisinin tercih edildiği hususunu ciddi biçimde sorgulanmaktadır. Ancak gelinen noktada, devletin bir biçimde finansal piyasalara müdahale etmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda devletin ekonomiden mümkün mertebe elini çekmesi gerekliliğini şiddetle savunan neo-liberal düşünce sisteminin revize edilmesi gerekliliği önümüzdeki dönemin en ciddi tartışma konularından olacaktır. Kısacası başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, tüm dünyada devlet ekonomiye müdahale etmektedir ve etmeye de devam edecektir. Ancak devlet müdahalesinin şekli ve boyutu ne olmalıdır sorusu çözümlenmesi gereken bir konu olarak karşımızda bulunmaktadır. Bilindiği üzere kapitalizm tarihinde pek çok kriz yaşanmış ve alınan önlemler ile bir şekilde atlatılmıştır. Bu bağlamda mevcut küresel krize Kapitalizmin Sonu gözü ile bakmak, fazlaca akılcı bir yaklaşım olmasa gerektir. Ancak yapılması gereken şüphesiz küreselleşen ve doğal olarak sorunları da küresel bir ölçeğe taşıyan yeni dünya ekonomisinde sağlam durabilmek adına yeni bir anlayış ve yeni kurumlar meydana getirebilmektir. İşte tam bu noktada Optimal Devlet ve Anayasal İktisat sorunsalı içerisinde bir çözüm arayışı ve devamında da Modüler İktisat konusu, önümüzdeki günlerin temel tartışma konuları arasında olacak gibi görünmektedir.
As is known, the "Global Financial Crisis" in the process, methods and interventions by governments and central banks to intervene in the economy caused by the debate, which basically is preferred to determine whether these two perspectives seriously questioned. However, at this point of the state to intervene in the financial markets is inevitable. In this context, the economy of the state as much as possible the need to pull his hand vigorously defended the need to revise the system of neo-liberal thinking of the coming period will be the subject of serious discussion. In short, the developed countries, including government intervention in the economy has been all over the world and will continue to do so. However, the question of what should be the shape and size of government intervention as an issue to be resolved is in front of us. As is known, there have been many crises of capitalism and the measures taken were overcome in a way. In this context, the current global crisis, "The End of Capitalism" look with the eyes, too much should not be a rational approach. However, the problems inherent to globalization and a global scale, without a doubt, the new world economy can stand strong in the behalf of the corporation aims at bringing a new understanding and new. This is where the "Optimal State" and "Constitutional Economics" and the continuation of the search for a solution in the question of the "modular Economics" in the coming days will be among the main topics of discussion seems to be.
Anahtar Kelimeler: Kriz 1, Ekonomi 2, Modüler İktisat 3
Anahtar Kelimeler: Crisis 1, Economics 2, Modular Economics 3

Kaynakça

Emre TOPOĞLU