Sezen GIRAN TAŞCIOĞLU, Nevin AKPINAR

12 9

YEREL HALKIN BÖLGELERİNDEKİ TURİZM GELİŞİMLERİNE KARŞI TUTUMLARI: KUZEY ANTALYA KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmada, 22.10.2004 tarih ve 2004/8328 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ sınırlarında yaşayan yerel halkın bölgelerindeki turizm gelişimlerine bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Aşağıoba, Çamlıca, Dereli, Gaziler, Kevşirler, Kızıllı, Kirişciler, Odabaşı, Topallı ve Yeşilkaraman mahallelerinde yaşayan yerel halka anket uygulanmış ve ‘Turizm ülke ekonomisini geliştiren bir faaliyettir’, ‘Çevreyi güzelleştiren bir faaliyettir’, ‘Doğayı tarihi ve kültürü koruyan bir faaliyettir’, ‘Yerel kültürün özgünlüğünü bozan bir faaliyettir’ gibi turizme bakış açısını belirlemek için sorulan soruların yanında, bölgelerinde gerçekleştirilebilecek turizm çeşidi, bölgelerinde turizmin gelişmesi için yapılabilecek çalışmalar ve turizmi geliştirmek için destek sağlayacak kurum ve kuruluşlar hakkındaki görüşlerini de içeren sorular sorulmuştur. Toplam 110 ankete verilen cevaplar SPSS 13 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Yerel halkın turizme bakış açısını belirlemek için sorulan sorulardan ‘Turizm ülke ekonomisini geliştiren bir faaliyettir (×̅:4,41)’ ve ‘ Turizm insanları kaynaştıran bir faaliyettir (×̅:4,05)’ cevapları en yüksek ortalamaya sahiptir. Çalışma alanının turizm açısından en çok değer taşıyan özelliği sakin ve güvenli olması (×̅:3,74) ve burada yapılabilecek turizm çeşitleri arasında en uygununun F3 pisti (%79,1) olduğu elde edilen diğer sonuçlar arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel halk tutumu, Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Sürdürülebilir turizm, SPSS, turizm çeşidi
ATTITUDES OF LOCAL PEOPLE TOWARDS TOURISM DEVELOPMENTS IN THEIR REGIONS: A CASE OF NORTH ANTALYA CULTURE AND TOURISM CONSERVATION AND DEVELOPMENT REGION
This study aims to define the viewpoiınts of local people live in the border of North Antalya Culture and Tourism Conservation and Development Region which was declared by cabinet on 22.10.2004 dated and 2004/8328 issued and come into force by publishing in Offıcal Gazzette with the date of 06.01.2005 and issue of 25692. Within the scope of study, we conduct a survey to define the viewpoints of local people who lıive in Aşağıoba, Çamlıca, Dereli, Gaziler, Kevşirler, Kızıllı, Kirişciler, Odabaşı, Topallı and Yeşilkaraman districts and ask some questions such as Tourism is an activity to improve national econonomy, Tourism is an activity to enhance environment,Tourism is an activity to conserve nature,history and culture, Tourism is an activity to spoil authentic of local culture and some practices to develop tourism in their region such as tourism varieties, and some foundations and institutions to help tourism development. 110 surveys results were evaluated by using SPSS software.
Keywords: Local people’s attitude, North Antalya Culture and Tourism Conservation and Development Region, Sustainable Tourism, SPSS, tourism variety

Kaynakça