Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 27 Sayfalar 21 - 50 2014-06-01
A RESEARCH FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AND INSTITUTIONALIZATION LEVEL
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ’YE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Engin DİNÇ,Aykut KARAKAYA
19 261

Continuity is one of the most important goals for business. In achieving this goal, institutionalization is one of the most important steps. One of the important elements of institutionalization is to establish an effective information system. The purpose of this study, it is to examine the relationship between accounting information system and institutional efforts. In this study, the survey method was used. The survey form, the effectiveness of accounting information systems and for the determination of the level of institutionalization were created from 53 questions. The survey has carried out in and around Istanbul. The survey has been answered by 479 SMEs . In evaluating the data, the canonical (between sets) correlation analysis was used. In conclusion, it has concluded that it is a mutual interaction between the institutionalization and the accounting information system
İşletmeler için süreklilik en önemli hedeflerden biridir. Bu amaca ulaşmada, en önemli adımlardan biri de kurumsallaşmadır. Kurumsallaşmanın önemli unsurlarından biride etkin bir bilgi sistemi kurmaktır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma çabaları arasında ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu, muhasebe bilgi sistemi etkinliğinin ve kurumsallaşmanın algılanma düzeyinin tespitine yönelik toplam 53 sorudan oluşturulmuştur. Anket çalışması, İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilmiş ve toplam 479 KOBİ‟den cevap alınabilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, kanonik (setler arası) korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu ve birbirlerini tetikledikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
Engin DİNÇ
Aykut KARAKAYA