Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Din ve kimlik ilişkisi bağlamında türkiye’de kimlik arayışları- yapısal bir içerik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
567
DOI :
Özet Türkçe :

Geçtiğimiz yüzyılda yükselen kavramlardan biri olan kimlik kavramı, günümüzde özellikle göç, din, cinsiyet, milliyetçilik ve etnisite araştırmalarında neredeyse vazgeçilmez bir kavram olarak literatürdeki yerini almıştır. Günümüzde, kimlik algısı konusunda kavramsal bir değişim gözlemlenmiş, adeta kapsayıcı bir kavram haline gelen kimlik kavramının içeriği değişmiştir. İnsanın içinde yaşadığı topluma, kültüre karşı bir tutum aracı olan kimlik olgusu, modernizmden postmodernizme kadar geçen sürede, kavramsal olarak çeşitlilik ve değişkenlik göstermiştir. Öte yandan modernleşme sürecinde din olgusunun geçirdiği değişimler dinin kimlik inşasındaki rolünü tartışılır hale getirmiştir. Özellikle sekülerleşme yaklaşımının da ortaya koyduğu gibi modernleşme sürecinde parçalı kimliklerin oluşumu bu arayışı daha fazla bir çıkmaza sürüklemektedir. Bu çalışma Türkiye'deki kimlik arayışları sürecini din ve kimlik ekseninde yapısal olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The concept of identity that is emerged in the last century, is nowadays indispensible to the researches in the field of immigration, religion, gender, nationalism and ethnicity. A conceptual changes regarding identity perception has been occurred recently and the content of identity concept has been changed extensively. Identity as a concept that determines a person's attitudes towards his society and culture has been changed from modernism to postmodernism thoroughly in many respect. On the other hand, the transformations of the religion concept in the wake of modernization process made the role of religion in the constructing of identity discussable. Especially, as the secularization approach indicates, the appearance of fragmented identities in the modernization process leads these efforts to a stalemate. This study aims to examine the process of the Turkey's identity search regarding the religion and identity within a constructive approach.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :