Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 32 Sayfalar 84 - 109 2016-12-01
THE EVALUATION OF PROFESSIONAL PROBLEMS OF ACCOUNTING OFFICIALS AND THEIR EXPECTATIONS FROM THE PROFESSIONAL CHAMBERS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FEATURES AND ECONOMIC ENVIRONMENT: EXAMPLES OF ORDU
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ SORUNLARI VE MESLEK ODALARINDAN BEKLENTİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE FAALİYET GÖSTERİLEN EKONOMİK ÇEVRE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ORDU ÖRNEĞİ
Ali DERAN,İncilay ERDURU,Dursun KELEŞ
19 261

Accounting profession has earned legal status with enter into force of Independent Accountancy, Independent Accountant and Financial Advisor and Certified Councillorship Law in 1989. This law regula test he principles and rules for the members of the profession and contributes accounting profession to earn prestige in the society and to solve professional problems. Although, a part of problems of members of accounting profession was solved by that law, there are some actual problems await solution. It's required to attempt to specify and eliminate these problems. There are two objectives for the works to be done in this perspective. First of all, it's required to reveal the expectations of members of the profession from their professional chamber by specifying their problems during their professional activity. Secondly, it's is required to evaluate whether differences their opinions of members of the profession towards their expectations from the professional chambers in terms of demographic features and their economic environment. Survey form has been applied to the members of the accounting profession carrying out business in Province of Ordu and according to data from survey form, it has been observed that members of accounting profession generally attended the professional problems and expectations. Also, it has been determined meaningful differences in opinions of members of the profession towards their professional problems and expectations in terms of some demographic features and economic environment.
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 1989 yılında yürürlüğe konulmasıyla birlikte muhasebecilik mesleği yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu kanun, meslek mensuplarının faaliyetlerine yönelik ilke ve kuralları düzenlemenin yanında, mesleki sorunların çözümüne ve muhasebecilik mesleğinin toplumda saygınlık kazanmasına dakatkıda bulunmuştur. Muhasebe meslek mensuplarının söz konusu kanun ile mesleki sorunlarının bir kısmı çözüm bulsa da, bazı güncel sorunları halen çözüm beklemektedir.Bu sorunların da tespit edilerek ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunları tespit ederek, bu sorunların çözümü noktasında bağlı oldukları meslek odalarından beklentilerini ortaya koymaktır. İkincisi ise, muhasebe meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunlara ve meslek odalarından beklentilerine ilişkin görüşlerinin, demografik özellikler ve faaliyet gösterilen ekonomik çevre açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.Bu amaçla hazırlanan anket formu Ordu ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına uygulanmış ve elde edilen verilere göremuhasebe meslek mensuplarının mesleki sorun ve beklentilere genellikle katıldıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca,meslek mensuplarının söz konusu mesleki sorun ve beklentilere ilişkin görüşlerinde debazı demografik değişkenlere ve faaliyet gösterilen ekonomik çevreye göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

ALAGÖZ, A. &CERAN, Y. (2007). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Meslek Örgütünden Beklentileri Ġle Mesleki Vizyon Algılarını Belirlemeye Yönelik bir Araştırma: Konya İli Uygulaması",Selçuk Üniversitesi iiBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14, 291-312.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Ali DERAN
İncilay ERDURU
Dursun KELEŞ