Sayı : 60
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA YER ALAN TERÖR VE ŞİDDET İÇEREN MESAJLARIN BİREYLERİN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
"MASS MEDIA THE EFFECT OF TERROR AND VIOLENCE THE MESSAGES CONTAININGTHE BEHAVIOR OF INDIVIDUALS: KARAMAN SAMPLE"
Fadime DİLBER

9 7

Küreselleşen dünyamızda bireyler her bilgiye çok kısa bir sürede ulaşma imkânına kavuşmaktadırlar. Özellikle iletişimin kitleselleşmesi bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri olmuştur. Kitle iletişim araçlarının bu özelliği ile dünyada ve ülkemizde yaşanan olaylardan anında ve görsel olarak bilgi sahibi olmaktayız. Kitle iletişim araçları, bilgi aktarımının yanında bireylerin ve toplumun yapısında sosyal davranış değişikliklerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Kitle iletişim araçları, bireylere yeni yaşam modelleri sunarak, yeni beklentilerin, duyguların, düşüncelerin, değerlerin, inançların, tutumların ve eylemlerin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Günümüzde hızla artan iletişim araçlarının yoğun mesajlarına maruz kaldıkları inkâr edilemez bir gerçektir. Dünyada ve ülkemizde en önemli problemlerden biri de terör ve şiddettir. Son günlere yoğun bir şekilde yaşadığımız bu olaylar toplumumuzu fazlasıyla etkilemektedir. Kitle iletişim araçlarında yer alan terör ve şiddet mesajları bireyleri farklı düzeylerde olmak kaydıyla etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmamızın konusu olan kitle iletişim araçlarında yer alan terör ve şiddet içeren mesajların bireylerin davranışlarına nasıl bir etki ettiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada alan araştırması yapılmıştır. Sonuçlar elde edilen verilerle açıklanmaya çalışılmıştır.
In our globalized world, individuals (veya people) have gained to achieve the opportunity of all information in a very short time. In particular, massification of communication has been one of the most important elements that make it easy to reach the knowledge. With this feature of the mass media we are instantly informed by visual information for events taking place in our country and the world. Besides mass media transfers information, it can lead to the formation of the social behaviour of individuals and societies change in structure. Mass media, providing new models of life for individuals, new expectations, feelings, thoughts, values, beliefs, and contributes to the formation of attitudes and actions. Today, the rapidly growing media exposed to intense message is undeniable fact. One of the most important problems in the world and our country is terror and violence. We have heavily lived these events in recent days, they affect our society too. The terror and violence messages located on mass media effects to individuals with the condition to be at different levels. Subject of our study aims to demonstrate how the messages including terrorism and violence in the mass media had an impact on the behavior of individuals. This study was conducted field research. The results were explained by the data obtained.
Anahtar Kelimeler: kitle iletişim araçları, terör ve şiddet, birey, davranış
Anahtar Kelimeler: Mass Media, terror and Vıolence

Kaynakça

Fadime DİLBER