Fatih Çağrı NAZİK, Fatih KILINÇ, Olcay SALİCİ, Hikmet ORHAN
ELİT HALTERCİLERE UYGULANAN 6 HAFTALIK YOĞUN PİRAMİDAL VE MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANLARININ KAS ÇEVRESİ İLE PERFORMANSLARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Elit haltercilerde uygulanan 6 haftalık piramidal ve maksimal kuvvet antrenmanlarının performanslarına etkilerinin araştırmaktır. Elit düzeyde yarışan 14 halterci gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan haltercilerden 2 grup oluşturuldu. Birinci grup piramidal antrenman metot (PAG) grubu (n:7). ikinci grup ise Maksimal Antrenman Grubu (MAG) (n:7) şeklinde oluşturuldu. PAG sırası ile ortalama yaş 22.7± 2.9 yıl. boy 180.7±5.9 cm. vücut ağırlıkları 94.8±21.6 kg.. ve spor yaşları 9.8±3.8 yıl. MAG sırası ile ortalama yaş 23.1± 2.1 yıl. boy 174.2±5.5 cm. vücut ağırlıkları 74.8±16.0 kg.. ve spor yaşları 10±2.5 yıl olarak belirlendi. Araştırmada çevre ölçümleri ile koparma. silkme. tam squat ve dead lift bir maksimum testleri (1MT) uygulandı. Elit halterciler 6 hafta. haftada 5 gün. günde 2 saat antrenman uygulandı. Antrenman dönem öncesi sonrası ölçüm ve test değerleri paired t testi yöntemi ile karşılaştırıldı.Antrenman öncesi MAG grubu ile PAG grubunun değerlerinin karşılaştırmasında Koparma 1MT değerleri arasında (p<0.05) önemli fark bulunurken antrenman sonrası PAG grubunun koparma. silkme. squat ve dead lift değerlerinde fark bulunmuştur. PAG ilk ve son çevre ölçümlerinden (Kol. önkol. uyluk) bölgelerinde (p<0.05) önemli farklılıklar belirlenmiştir. Elde ettiğimiz verilere dayanarak. elit haltercilere 6 haftalık uygulanan maksimal kuvvet antrenmanlarından daha ziyade piramidal kuvvet antrenmanlarının etkin olduğu belirlenmiştir
Anahtar Kelimeler: Halter , Piramidal , Maksimal Kuvvet , Antrenman , Koparma , Silkme
OBSERVATION OF EFFECTS THAT LASTING 6 WEEKS. INTENS PYRAMIDAL AND MAXIMAL STRENGTH TRAININGS ON MUSCLE CIRCUMFERENCE AND PERFORMANCE WHICH ARE IMPLEMENTED ON ELITE WEIGHTLIFTERS
This study examines the effects of 6 weeks long intense pyramidal and maximal strength trainings on performance which are implemented on weightlifters.14 weightlifters competing as elites volunteered for the study. 2 groups are formed with the weightlifters who participated in the study. First group is Pyramidal Training Method Group (PAG) and second group is Maximal Training Method Group (MAG). PAG groups average age is 22.7±2.9 years, height is 180.7±5.9 cm, weight is 94.8±21.6 k, and the number of years they have been involved in sports is 9.8±3.8 years respectively. MAG groups average age is 23.1±21.1 years, height is 174.2±5.5 cm, weight is 74.8±16.0 kg and number of years they have been involved in sports is 10±2.5 years respectively. Clean and jerk, snatch, full squat, dead lift and one maximum tests (1MT) are implemented with girth in the research. Elite weightlifters were applied a training for 6 weeks, 5 days in a week and 2 hours per a day. Before and after training period measurements and test values were compared via Paired T test method. Before the training period, when PAG and MAG groups' test values were compared in terms of snatch, there was an important difference in 1 maximum test. However, after the training period, there were differences between snatch, clean and jerk, squat and dead lift test values of PAG group. There were many important differences between PAGs first and last measurements of circumference in terms of arm, forearm and femur. According to our final results, Pyramidal Strength Training is more effective than Maximal Strength Training which was applied on elite weightlifters for 6 weeks
Anahtar Kelimeler: Weightlifting, Pyramidal, Maximal Strength, Training, Snatch, Clean and Jerk

Kaynakça