Sayı : 61
EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ ÜZERİNDE TASARRUFLARIN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1985-2014)
THE IMPORTANCE OF SAVINGS ON SUSTAINABILITY OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY (1985-2014)
Ömer YALÇINKAYA,Vedat KAYA

8 3

Bilindiği üzere, Türkiye ekonomisinin büyüme hızları istikrarlı bir görünüm arz etmemekte ve potansiyelinin etrafında dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum, ekonomideki yatırım ortamını bozduğu gibi istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi de engellemektedir. Bu olgunun muhtemel bazı nedenlerini anlayabilmek için öncelikle Türkiye ekonomisinde verimlilik artışları ve kurumsal kapasiteden bağımsız olarak ekonomik büyümenin temel girdisi olan yatırımları ve yatırımları finanse eden yurtiçi ve yabancı tasarrufların gelişimini incelemek gerekmektedir. Bu noktada, yurtiçi ve yabancı tasarrufların Türkiyenin ekonomik büyüme performansı üzerindeki etkilerinin birlikte ele alınması ve mevcut yapının sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, çalışmada Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruflar ile kısa ve uzun vadeli yabancı tasarruf türlerinin, Türkiyenin ekonomik büyüme performansı üzerindeki etkilerinin yönü ve büyüklüğü 1985-2014 dönemi için VECM (Vektör Hata Düzeltme) modeli ile incelenmiştir. Bu yönüyle çalışmada, inceleme döneminde Türkiye ekonomisinin büyüme temposu üzerinde yurtiçi tasarrufların mı yoksa yabancı tasarrufların mı daha fazla etkili olduğunun belirlenmesi ve söz konusu etkilerin büyüme temposunun sürdürülebilirliği açısından ifade ettiklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak örneklem döneminde, Türkiye ekonomisinin büyüme performansı üzerinde yabancı tasarrufların gerek ayrı ayrı gerekse bir bütün olarak yurtiçi tasarruflara kıyasla çok daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir.
As it is known, the growth rates of Turkeys economy is not to supply a stable outlook and is to follow a fluctuation course around the potential. As well as this situation is disrupted investment climate in the economy, stable and sustainable growth also is prevented. In order to understand the some possible causes of this phenomenon it is required that principally the investments which are basic input of economic growth regardless of the productivity increase and institutional capacity in Turkeys economy and development of domestic and foreign savings which are financed to the investments should be investigated. At this point, it has been required that impacts on Turkeys economic growth performance of domestic and foreign savings is taken up together and existing structure should be evaluated in terms of sustainability. In this context the study, it is analyzed that the direction and magnitude of the effects on Turkeys economic growth performance of short and long-term foreign saving species with domestic savings in Turkey economy, with VECM (Vector Error-Correction) model for the 1985-2014 period. In the study this aspect, it is aimed that on the pace of growth of Turkeys economy in the review period is determined domestic savings otherwise foreign savings to be more effective and in terms of the sustainability of the growth pace the aforementioned effects is evaluated to be expressed. As a result the sampling period, it has been determined that foreign savings both separately and as a whole is much more effective than domestic savings on the growth performance of Turkeys economy.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Sürdürülebilir Büyüme, Yurtiçi ve Yabancı Tasarruflar, VECM.
Anahtar Kelimeler: Turkey Economy, Sustainable Growth, Domestic and Foreign Savings, VECM.

Kaynakça

Ömer YALÇINKAYA,Vedat KAYA