Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 32 Sayfalar 71 - 83 2016-12-01
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLEGE STUDENTS' STRESS AND ANXIETY LEVELS A FIELD STUDY OF THE DETERMINATION
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Hüsniye ALPERTONGA,Agah Sinan ÜNSAR,Yasemin KOLDERE AKIN
11 261

Stress, one of the "threat of physical and mental limits" is not. By forcing the state border is occurring. At the end of particular concern is fear of not knowing what needed to be uncertain. Anxiety; sadness, distress, fear, feeling failure, impotence may include a trial. All of our research universities in the universe Turkey "Physical Education and Sports" College students in the sample of the "Trakya University School of Physical Education and Sport" formed Students in School. The study was used for survey techniques. Teaching, coaching and management section 400 students studying in the questionnaire was administered. In our study, type of research is to understand the basis of the research. Physical education and sports for college students in the exploratory method for determining the level of anxiety and stress were determined. The obtained data, demographic distribution of students in SPSS, interpretation of the stress scale and trait anxiety scale was created by factor analysis and regression. On the other hand, the relationship between the variables combine certain hypotheses on data from the study in order to unmask identifiers (descriptive) research methods were conducted. Research students concluded that a significant interaction between demographic variables of anxiety and stress levels are reached.
Stres, kişilerin “bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit” edilmesidir. Sınırların zorlanmasıyla meydana gelen durumdur. Kaygı ise sonunda ne olacağını bilmeden duyulan belli belirsiz korkudur. Kaygı; üzüntüyü, sıkıntıyı, korkuyu, başarısız hissetmeyi, acizliği, yargılanmayı içerebilir. Araştırmamızın evrenini Türkiye’deki tüm üniversitelerde “Beden Eğitimi ve Spor” Yüksekokulu’ndaki öğrenciler, örneklemini ise “Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor” Yüksekokulu’ndaki öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Öğretmenlik, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören 400 öğrenciye anket formu uygulanmıştır. Çalışmamızda araştırma türü, araştırmanın esas olanların anlaşılmasıdır. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kaygı ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik keşfedici yöntemi belirlenmiştir. Elde edilen veriler, SPSS programında öğrencilerin demografik dağılımı, stres ölçeği ve durumluluk kaygı ölçeklerinin yorumlamaları, faktör ve regresyon analizleri ile oluşturulmuştur. Öte yandan, araştırmadaki verileri belli hipotezler üzerinde birleştirip değişkenler ile arasındaki ilişkilerini meydana çıkarmak amacıyla ise tanımlayıcı (betimsel) araştırma yöntemi yürütülmüştür. Araştırmada öğrencilerin bazı demografik değişkenleriyle kaygı ve stres düzeyleri arasında anlamlı etkileşimler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

ÜSTÜN A. ve BAYAR A. (2015) ” Üniversite Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi” Eğitim ve Öğretim AraĢtırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, ġubat 2015.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016


Makalenin Yazarları
Hüsniye ALPERTONGA
Agah Sinan ÜNSAR
Yasemin KOLDERE AKIN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.