AZERBAYCAN CUMHURIYETI TURIZIM HUKUKUNA GENEL BAKIŞ

Günümüzde ister Uluslararası ve isterse de Ulusal düzeyde turizm hukukuna büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörü diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Azerbaycanda da ihtiyaç duyulan önemli alanlardandır. Azerbaycan 1991 senesinde bağımsız olduktan sonra, kendi iç Hukukunda düzenlemeye gitmiştir ki, bunlardan bir tanesi de Turizm Hukukudur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Azerbaycan Turizm Stratejisini, kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan, stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını hedefleyen bir çalışma gerçekleştirmektir. Katılımcı planlama anlayışı ile hazırlanan Azerbaycan Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile üretim, yönetim ve uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası çizilecektir. Uluslararası Turizm yönlendirilmesi temel amaç olarak kabul edilecektir. Ayrıca, Azerbaycan Turizm kanunu diğer ülkelerle kıyaslanacaktır. Azerbaycan Turizm Stratejisi - 2020 çalışmasının temelinde yer alan bu yaklaşım, çalışmanın noktasal değil bölgesel, emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik bir çerçevede geliştirilmesini olanaklı kılınacaktır. Günümüzde Azerbaycanın 2020. yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır.

TOURISM LAW OF AZERBAIJAN REPUBLIC TO OVERVIEW

Today, tourism law is a great need at the international level, also at the national level. The tourism sector, as in other developing countries is one of the key areas in Azerbaijan, which are needed. After Azerbaijan became independent in the year 1991, has gone to organize its internal law, tourism law is one of them. İn this context, the aim of the study is carrying out a study which aims to provide expansion for the management and implementation of strategic planning efforts, that carrying the public and the private sector cooperation, Azerbaijan tourism strategy to the agenda. A road map will be drawn with Action Plan and with Azerbaijan Tourism Strategy, that prepared with a participatory planning approach on the sector in the production, management and implementation processes. Routing International Tourism will be considered as the main objective. Furthermore, Azerbaijan Tourism Law will be compared with other countries. Approach, that based on the Azerbaijan Tourism Strategy - 2020 would allow to improve the work in a regional, router and in a dynamic framework. Today, it is provided to become Azerbaijan an important destination and international brand the first between five countries in terms of the number of tourists and tourism revenue until the year 2020.