Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı : 33 Sayfalar 46 - 58 2017-04-27
MUHASEBE BİLGİLERİNİN HİSSE FİYATLARINI AÇIKLAMA DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİST100 UYGULAMASI
Raif PARLAKKAYA,Ümran Münire KAHRAMAN
17 261

Öz Bu çalışma BİST100 firmaları için muhasebe bilgilerinin hisse senedi fiyat düzeylerini açıklama da bir etkisininolup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda bir model oluşturmak için şirketlerin hissesenedi fiyatı bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bağımsız değişkenler ise hisse başına dönem kârı/zararı ve hisse başınadefter değeri olarak belirlenmiştir. Veri seti, 2012-2015 yılları için toplanarak bir panel veri regresyon modelioluşturulmuştur. Panel veri modellerinden klasik model, rassal etki modeli ve sabit etkiler modeli tahminleri yapılmış ve enuygun modelin sabit etkiler modeli olduğu görülmüştür. Panel veri regresyon modeli varsayımları sağlanmadığı için dirençlitahmincilerden Driscoll-Kraay tahmincisi kullanılarak katsayılar elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, muhasebedeğişkenlerinin hisse senedi fiyatlarını açıklamada önemli bir role sahip olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler

Hisse fiyatları, Muhasebe bilgileri, Panel veri, Sabit etkili model, Driscoll-Kraay standart hatalar
AKTAŞ, M., (2008), İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi Getirileri ile İlişkiliOlan Finansal Oranların Araştırılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:37, Sayı:2,s. 137-150.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Raif PARLAKKAYA
Ümran Münire KAHRAMAN