Sayı : 63
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TUNCELİ İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Onur Can BENLİER,Nazif YILDIRIM

6 4

Öz Örgütsel adalet konusu, son zamanlarda örgütsel davranış literatüründe dikkat çeken bir kavram haline gelmiştir. Bunun temel nedeni, örgütsel adalet algısının birçok örgütsel sonuca neden olması ve çalışanların tutum ve davranışlarını etkilemesidir. Bundan dolayı örgütsel adalet algısının örgütlerce çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda banka çalışanları üzerinde yapılan bu araştırmanın amacı, banka çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin örgütsel adalet algıları üzerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Çalışanların örgütsel adalet algıları ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri arasında ters yönlü, kişisel başarı duygu düzeyleri arasında ise doğru yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel adalet algıları arttıkça duygusal tükenme düzeyleri azalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, tükenmişlik
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aksoy, C., Aslantaş M. ve Arslan V.,Adaletin Çalışma Hayatındaki Yansıması: Örgütsel Adalet, International Journal of Innovative Strategical Social Research,1(1), 19-32,2016.Avşaroğlu, S. Deniz, E. ve Kahraman, A., Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14,115-130,2005.Budak, G. ve Sürgevil, O., Tükenmişlik Ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama, D.E.Ü. İİBF. Dergisi, 20(2), 95-108.2005.Demirtaş, H.,Güneş, H.,Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Sözlüğü, Anı Yayıncılık, Ankara.2002.Ergin, C.,Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Uyarlanması, 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara,143-154,1992.Greenberg, J., A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of Management Review, 12, 10-15,1987.Greenberg, J.,Looking Fair versus Being Fair: Managing Impressions of Organizational Justice. Research in Organizational Behavior, 12 (1), 411,1990.Harrington, D. Bean N. Pintello D. Mathews D. Job Satisfaction and Burnout. Administration in Social Work, 25(3):1-16,2001.Izgar, H .,Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara,2001.İçerli, Leyla.,Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (1), 67-920,2010.İşcan, Ö. F.,“Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Siyasetin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60 (1), 149-171,2005.Kaçmaz ,N., Tükenmişlik (Burnout) Sendromu, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 68(1),29-32,2005.Karriker, J.H. and Margaret L.W. Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior: A Mediated Multifoci Model. Journal of Management,35, 112-135,2009.Maslach, C.- Schaufeli W.B, - Leiter M. P. Job Burnout, Annual Review of Psychology, 52, 397-422,2001.Maslach, C. ve Jackson, S. E. The Measurement of Experienced Burnout, Journal of Occupational Behaviour, 2(2), 99-113,1981.Minibaş,Poussard, J., İletişim ve Kültür Adalet Duygusunu Nasıl Etkiler? Yönetim, İletişim, Kültür (1. Basım). İstanbul: Arıkan Yayınları,2008.Özyurt ,A., Söylemez D., Aydın, G., Sur, H.,, Hayran, O., Hekimlerde Tükenmişlik Düzeyi, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Tıp Dünyası Dergisi, Sayı: 128. 2004.Süloğlu, A., Diyaliz Merkezlerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2009.Sütlü, Ak S., Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zeka ve Tükenmişlik İlişkisi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul,2013.Taşkıran, E.,Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim, Örgütsel Adaletin Rolü. İstanbul: Beta Basım Yayım,2011.Yıldırım, İ.,Tükenmişlik, Sosyal Destek Kaynakları ve Sosyodemografik Değişkenler Arasındaki İlişki. Social Behavior and Personality. 36(5): 603-616,2008.

Onur Can BENLİER,Nazif YILDIRIM