Sayı : 63
HİTLER ALMANYASI’NIN YAYILMACI POLİTİKASI VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1932-1945)
Aziz TUTSAK

12 6

Öz İkinci Dünya Savaşı gerek savaş teknolojileri, gerekse kapsadığı alan bakımından kendisine kadar gelen tüm savaşlardan farklı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’na ise Almanya’nın revizyonist ve dışlanmışlık hissi neden olmuştur. Almanya’nın başına Hitler gibi yayılmacı, saldırgan ve ırkçı birinin geçmesi Avrupa bölgesini adeta patlamaya hazır bir bomba haline getirmiş ve nihayetinde de bu bomba 1939 yılında patlamıştır. Bu çalışma da Hitler Almanyası’nın yayılmacı politikaları ve İkinci Dünya Savaşı incelenmiştir. Hitler Almanyası’nın ve savaşı başlatan nam’ı değer Führer’i olan Hitler’in düşünce dünyası, ırksal mantalitesinin kökenleri, Üçüncü Reich İmparatorluğu hayali ve yeniden biçimlendirdiği Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Parti’sinin örgütsel yapısı incelenmiştir. Ayrıca bu saldırganlığın yol açtığı kitlesel ve teknolojik olarak en büyük savaş görülen İkinci Dünya Savaşı’nın kökenleri ve seyri ele alınmıştır. Esasen İkinci Dünya Savaşı’na Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan sorunlar veya getirdiği yeni sorunlar ile bunların neden olduğu gelişmeler oluşturmaktaydı. Nitekim 1919 Versailles anlaşmasının oluşturduğu statükoya tepkiler başlamıştır. Böylece, özellikle statükocu devletler ile revizyonist devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri çekişmelerin başlaması, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Nazi Partisi, Hitler Almanyası, Antisemitizm, Nazi İdeolojisi
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Armaoğlu, Fahir, (2000). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, 3.Baskı, İstanbul.Artuç, İbrahim, (1984). Hitler ve II. Dünya Harbinin Kaderi, Kastaş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.Ataöv, Türkkaya (2008). 2. Dünya Savaşı, İleri Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.Caplan, Jane (Çev. İdem Erman), (2012). Hitler Almanyası (1933-1945), İnkılap Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul.Churchill, S.Winston, (Çev. Bülent Ataman), (2004). 2. Dünya Savaşı Hatıraları: Savaşın Alacakaranlık Dönemi 1939- 1940. Örgün Yayınevi, 3.Baskı, İstanbul.Davies, Norman, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay ve Diğerleri), (2006). Avrupa Tarihi, İmge Kitabevi, 1. Baskı, Ankara.Demirbaş, Burhan, (2008). II. Dünya Savaşı Dönemi’nde İç Güvenlik, Gazi Üniversitesi, Ankara.Erhan, Çağrı, (2009). ‘’Avrupa İntiharı’’ ve İkinci Dünya Savaşı Sonrası Temel Sorunlar, Ankara Üniversitesi Dergisi, Cilt:51, Sayı 1, ss. 259-273, Ankara.Ertem, Barış, (2010). Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İliŞkileri (1939-1947), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 3, ss 252-273, İstanbul.Fullbrook, Mary, (Çev. Sabri Gürses), (2011). Almanya’nın Kısa Tarihi, Boğaziçi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.Giddens, Anthony, (Çev. Cemal Güzel), (2008). Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, 5. Baskı, İstanbul.Hannah, Arendt, (Çev. Bahadır Sina Şener), (2012). Totalitarizmin Kaynakları 1/ Antisemitizim, İletişim Yayınları, 7. Baskı, İstanbul.Hannah, Arendt, (Çev. Bülent Peker), (2014). Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları, 8. Baskı, İstanbul.Hart, Lidell, (Çev. Kerem Bağrıaçık), (2000). II. Dünya Savaşı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.Hitler, Adolf, (Çev. Mehmet Altun), (2006), Kavgam, MDS Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.Hobsbawm, Eric, (Çev. Yavuz Alogan), (2006). Kısa 20. Yüzyıl (1914-1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.Jacobsen, Hans, (Çev. İbrahim Ulus), (1989). 1933-1945 Kronolojisi ve Belgelerle İkinci Dünya Savaşı, Genelkurmay Basımevi, Ankara.Kennedy, Paul, (Çev. Birtane Karanakçı), (1993). Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 4.Baskı, Ankara.Kershaw, Ian, (Çev. Zarife Biliz), (2007). Hitler, İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.Kılıç, Sezen, (2009). Türk Basını’nda Hitler Almanyası (1933-1945), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Kızılırmak, Bayram, (2012). 2. Dünya Savaşı Yıllarında Alman Propagandası, Afro-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Cilt 2, İstanbul.Kürümoğlu, Mustafa Emre, (2011). Yalta-Postdam’da Savaş Sonrası Uluslar arası Düzenin Kurulması Türkiye, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Lee, Stephen, (Çev. Savaş Aktur), (2014). Avrupa Tarihinden Kesitler 2/ (1789-1980), Dost Kitabevi, 4. Baskı, Ankara. Mazower, Mark, (Çev. Yavuz Alogan), (2013). Hitler İmparatorluğu (İşgal Avrupa'sında Nazi Yönetimi), Alfa Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul.Moos, Herbert Von, (1952). Büyük Dünya Olayı (İkinci Dünya Savaşı), Genelkurmay Başkanlığı Yayıncılık, Cilt I, İstanbul.Oğuz, Burhan, (2011). Faşizm, Alman Kimliği ve Türkiye ile İlişkiler, Anadolu Aydınlanma Vakfı, 2. Baskı, İstanbul.Overy, Richard, (Çev. Ekrem Dünger), (2008). Hitler Almanya’sı Stalin ve Rüyası, Erko Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul.Öndeş, Osman, (1980). 2. Dünya Savaşı (1939-1945), Altın Kitaplar Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul.Özçelik, Mücahit, (2010). İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, ss. 253-269, Ankara.Parker, R.A.C, (Çev. Müfit Günay), (2009). II. Dünya Savaşı, Dost Kitabevi, 2.Baskı, Ankara.Passmore, Kevin, (Çev. Sinem Gül), (2014). Faşizm, Dost Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul.Sander, Oral (2001). Siyasi Tarih (1918-1994), İmge Kitabevi, 9.Baskı, Ankara.Sertel, Sabiha, (2009). II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.Shırer, L.William, (Çev. Rasih Güran), (1970). Nazi İmparatorluğu Doğuşu, Yükselişi ve Çöküşü 1, Ağaoğlu Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul.Shırer, L.William, (Çev. Rasih Güran), (2002). Nazi İmparatorluğu Doğuşu, Yükselişi ve Çöküşü 3, İnkılap Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul. T.C Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, (1973). Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl, İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1946). Cilt I, Ankara.Uçarol, Rifat, (2010). Siyasi Tarih (1789-2010), Der Yayınları, 8.Baskı, İstanbul.Ulusan, Şayan, (2008). Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi-Öncesi ve Sonrası-,Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, ss. 237-258, İzmir.Yakut, Kemal, (2011). İkinci Dünya Savaşı, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.Yazıcı, Fahri, (1972). Tahran, Yalta ve Postdam Konferansları, Sinan Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.http://blog.radikal.com.tr/insan-haklari/hitler-ve-almanya-22935, Erişim Tarihi: 14.05.2014.https://skyturkvngenc.wordpress.com/2010/09/29/hitler-donemi-almanyasi/ Erişim Tarihi: 15.05.2014.http://politikakademi.org/2010/11/hitler-donemi-almanyann-ds-politikas-html/ Erişim Tarihi: 17.05.2014

Aziz TUTSAK