TÜRKİYE’DE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİN MEKÂNSAL EŞİTSİZLİĞİ

Öz Sosyo-ekonomik gelişmişlik demografi, teknoloji, sağlık, eğitim, ekonomik kalkınma, mali kapasite, rekabetçi yapı ve yaşam kalitesi gibi parametreleri içermekte ve bu parametrelere ait veriler ile toplumsal ihtiyaçların neler olduğu ve ne ölçüde giderildiği hakkındaki bilgileri bölge düzeyinde verebilmektedir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik ülke içerisinde bölgelerarası farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi farklılıkları azalmakta mıdır? sorusuna cevap bulmaktır. Bu amaç için yakınsama analizi uygulanmış olup 2003-2011 dönemi için Türkiye’de iller arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik yakınsaması bulunamamıştır. Bu durum Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde bölgesel bir ayrışmanın varlığını işaret etmekte ve bölgelerarasında sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılığı makasının kapanmadığını göstermektedir.

Kaynakça

Aroca, P., Guo, D. & Hewings, G. J. D., 2006. Spatial Convergence in China: 1952-99, Helsinki: UNU-WIDER Research Paper No. 2006/89.

Ateş, S., 1996. Ekonomik Büyümeye Yaklaşımlar ve Yakınsama Sorunu. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), pp. 79-103.

Ateş, S., 2001. Kamu Harcamaları ve Vergi Politikalarının Uzun Dönemli Büyüme Sürecine Etkileri: Yeni İçsel Büyüme Modelleri Açısından Bir Bakış ve Türkiye Örneği, Ankara: Working Paper presented in International METU Conference in Economics V September, 10-13, 2001.

Bakış, O., Jobert, T. & Tuncer, R., 2008. Kamu Harcamaları ve Büyüme, Zaman Serileri Analizi, İstanbul: BETAM Kamu Harcamalarının Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri.

Barro, R. J., Mankiw, N. G. & Sala-i-Martin, X., 1995. Capital Mobility in Neoclassical Models of Growth. The American Economic Review, 85(1), pp. 103-115.

Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X., 1992. Convergence. Journal of Political Economy, 100(2), pp. 223-251.

Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X., 1995. Economic Growth. 1 dü. New York: McGraw-Hill.

Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X., 2004. Economic Growth. 2.Edition dü. London: The MIT Press.

Bivand, R. S. & Brunstad, R. J., 2002. Regional growth in Western Europe: an empirical exploration of interactions with agriculture and agricultural policy, s.l.: Discussion Paper 01/02 Norwegian School of Economics and Business Administration.

Cass, D., 1965. Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. Review of Economic Studies, 32(91), pp. 233-240.

Ceylan, R., 2010. Yakınsama Hipotezi: Teorik Yaklaşımlar. Sosyo Ekonomi, Ocak-Haziran(1), pp. 47-60.

Cuffaro, M., Cracolici, M. F. & Nijkamp, P., 2006. Economic Convergence vs. Socio-Economic Convergence in Space, Amsterdam: No 20, Serie Research Memoranda from VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics.

Çalışkan, A., Civan, A. & Karakuyu, M., 2011. Where Should We Spend Government’s Money? The Effect of Public Sector Investments on Socioeconomic Development in Turkey. European Journal of Economic and Political Studies, 4(1), pp. 1-12.

Dall'erba, S. & Gallo, J. L., 2008. Regional Convergence and the Impact of European Structural Funds Over 1989-1999: A Spatial Econometric Analysis. Papers in Regional Science, 87(2), pp. 219-244.

Dincer, B., Özaslan, M. & Kavasoğlu, T., 2003. İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Ankara: DPT.

Dinçer, B., Özaslan, M. & Satılmış, E., 1996. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (1996), Ankara: DPT.

Dinler, Z., 2001. Bölgesel İktisat. Bursa: Ekin Kİtabevi Yayınları.

Doğruel, F. & Karaman, F. N., 2008. The Role of Investments in Universities and in Airports on the Regional Convergence. Topics in Middle Eastern and North African Economies, Cilt 10, pp. 1-26.

Elveren, A. Y., 2012. Military Spending and Income Inequality:Evidence on Cointegration and Causality for Turkey,1963–2007. Defence and Peace Economics, 23(3), pp. 289-301.

Erkan, H., 1998. Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Fingleton, B., 2001. Equilibrium and Economic Growth: Spatial Econometric Models and Simulations. Journal of Regional Science, 41(1), pp. 117-147.

Gezici, F. & Hewings, G. J., 2004. Regional Convergence and the Economic Performance of Peripheral Areas in Turkey. RURDS, 2(16), pp. 113-132.

Ildırar, M., 2004. Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Jaffee, D., 1998. Levels of Socio-economic Development Theory. London: Praeger Publishers.

Kalkınma Bakanlığı, 2012. T.C. Kalkınma Bakanlığı. http://www.kalkinma.gov.tr

Karaman, F. & Doğruel, F., 2011. Regional convergence in Turkey: the role of government in economic environment augmenting activities, Munich: MPRA Paper No. 34271, posted 24. October 2011.

Khan, H., 1991. Measurement and Determinants of Socioeconomic Developmet: A Critical Conspectus. Social Indicators Research, Vol 24, No 2, pp. 153-175.

Koopmans, T. C., 1965. On the Concept of Optimal Economic Growth, Amsterdam: The Econometric Approach to Development Planning.

Magalhaes, A., Hewings, G. J. & Azzoni, C. R., 2005. Spatial Dependence and Regional Convergence in Brazil, Alcala de Henares: Investigaciones Regionales Asociacion Espanola de Ciencia Regional.

McConnell, C. R. & Brue, S. L., 2008. Macroeconomics Principles, Problems, and Policies. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Myint, H., 1980. The Economics of the Developing Countries. London: Hutchinson.

Myrdal, G., 1977. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. London: Pelican Books.

OECD, 2012. OECD Economic Surveys TURKEY, s.l.: OECD.

Ohlan, R., 2012. Pattern of Regional Disparities in Socio-economic Development in India: District Level Analysis. Social Indicators Research, pp. 1-33.

Öcal, N. & Yıldırım, J., 2010. Regional effects of terrorism on economic growth in Turkey: A geographically weighted regression approach. Journal of Peace Research, 47(4), pp. 477-489.

Önder, A. Ö., Deliktaş, E. & Karadağ, M., 2010. The Impact of Public Capital Stock on Regional Convergence in Turkey. European Planning Studies, 18(7), pp. 1041-1055.

Ramsey, F. P., 1928. A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal, 38(152), pp. 543-559.

Rey, S., 2001. Spatial Empirics for Economic Growth and Convergence. Geogr Anal, Cilt 33, pp. 194-214.

Rey, S. J. & Montouri, B. D., 1999. US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective. Regional Studies, 33(2), pp. 143-156.

Sağbaş, İ., 2002. Türkiye'de Kamu Harcamalarının Yakınsama Üzerindeki Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, IV(2), pp. 137-148.

Sağbaş, İ. & Kaya, A., 2009. Türkiye'de Kamu Harcamalarının Bölgesel Dağılımının Analizi: Mekansal Ekonometri Yaklaşımı. Antalya, 24. Maliye Sempozyumu, Mayıs 2009.

Saruç, N. T., Sağbaş, İ. & Cİğerci, İ., 2007. Convergence in Public Expenditures and Tax Revenues Across the Turkish Provinces. Warwick , 63rd Congress of the International Institute of Public Finance, 27 Aug - 30 Aug,2007,Warwick University. UK..

Solow, R. M., 1956. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 65-94.Swan, T. W., 1956. Economic Growth and Capital Accumulation. Economic Record, 32(63), pp. 334-361.

Szirmai, A., 2005. The Dynamics of Socio-Economic Development An Introduction. Cambridge: Cambirdge University Press.

Yamanoğlu, K. B., 2007. Sosyo-ekonomik Faktörlerin Türkiye'de Büyüme Üzerine Etkileri. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yıldırım, J., 2004. “Regional Economic Policy and Economic Convergence in Turkey: A Spatial Data Analysis. Lodz-Krakow-Poland, 18th European Advanced Studies Institute in Regional Science, 01 July -10 July 2004.

Yıldırım, J. & Öcal, N., 2012. Analysing the Determinants of Terrorism in Turkey using Geographically Weighted Regression. Defence and Peace Economics, Cilt DOI:10.1080/10242694.2012.695034, p. forthcoming.

Ying, L. G., 2000. Measuring the spillover effects: Some Chinese Evidence. Papers Reg. Sci, Issue 79, pp. 75-89.

Zhang, X. & Fan, S., 2000. Public investment and regional inequality in rural China, Washington: EPTD Discussion Paper No.71.

Zhang, X. & Fan, S., 2004. Public investment and regional inequality in rural China. Agricultural Economics, Cilt 30, pp. 89-100.