ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN İLİŞKİ YÖNELİMİ, LOJİSTİK HİZMET ETKİNLİĞİ VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz Sürekli değişen ve gelişen dünyada işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için rekabet avantajı elde etmeleri gerekmektedir. Rekabet avantajı elde etmede öğrenme işletmeler için son derece önemli bir kavramdır. Bu bağlamda öğrenme örgütsel bir özelliğe sahip olmalı ve çalışanlar tarafından içselleştirilmelidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; örgütsel öğrenmenin ilişki yönelimi üzerindeki etkisi, lojistik hizmet etkinliği ve performans boyutları ve kuruma olan etkilerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde faaliyet gösteren lojistik firmaları oluşturmaktadır. Analiz bulguları, örgütsel öğrenme göstergeleri olan örgüt içi paylaşım ve iletişimde görülen iyileşme, ilişki oryantasyonu ve bağlantı kurmada bir iyileşme sağlamaktadır. İlişki oryantasyonu ve bağlantı kurmada görülen bir iyileşme ve örgüt içi paylaşım ve iletişimdeki artış lojistik hizmetlerin etkililiğinin de artmasına yol açacaktır. Lojistik hizmetlerin etkililiğinde yaşanan olumlu bir iyileşme ise firma performansında yüksek düzeyde bir artışa neden olacaktır.

Kaynakça

KAYNAKÇAAlpar, R. (2017). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık .Arslantaş, C. C. (2006). Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Paylaşımı. Verimlilik Dergisi(3).Astar, M., & Güriş, S. (2015). SPSS ile İstatistik. Ankara: Der Yayınları.Bilginer, N., Kayabaşı, A., & Sezici, E. (2008). Lojistik Faaliyetlerin Süreçsel Etkinliğine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(22).Candan, H. (2014). Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(4), 889-917 .Crossan, M. M., Lane, H. W., & White, R. E. (1999). An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution. The Academy of Management Review, 24(3), 522-537.Çemberci, M. (2013). Örgütsel Öğrenmenın Ar-Ge Takımlarının Performansı Üzerine Etkileri. Akademik Araştırmalar Dergisi(57), 95-120.Çetintaş, H. B. (2017). Örgütsel İletişim Açısından Örgütsel Sosyalizasyon. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (s. 1273-1282). Alanya.Demirel, Y., & Seçkin, Z. (2011). Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilig(56), 99- 119.Güven, M., & Kürüm, D. (2006). Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Sosyal Bilimler Dergisi , 75-90.İbicioğlu, H., & Avcı, U. (2005). Örgütsel Öğrenmede Paylaşılmış Vizyon ve Paradigmatik Uyumun Önemi. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi(14), 157-166.Koç, U. (2009). Örgütsel Öğrenme: Tanımı, Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ayrımlar ve Davranışsal Yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 151 - 165.Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği Yönetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranış ve Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta.Naktiyok, S., & İşcan, Ö. F. (2014). Çalışanların Örgüte Olan Bağlılıklarında Bir Öncül Olarak Örgütsel Öğrenmenin Rolü. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(7), 19-37.Öneren, M. (2008). İşletmelerde Öğrenen Örgütler Yaklaşımı. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 163-178.Örtenblad, A. (2001). On Differences Between Organizational Learning and Learning Organization. The Learning Organization, 8(3), 125-133.Panayides, P. M. (2007). The Impact of Organizational Learning on Relationship Orientation, Logistics Service Effectiveness and Performance. Industrial Marketing Management, 68-80.Pınar, İ. (1999). Öğrenen Organizasyonların Kültürel Çerçevesi. İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 28(2), 37-78.Pınar, İ., & Arıkan, C. (2015). Örgütsel Öğrenme Yeteneği ile Örgütsel Yenilik Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 65-76.Runde, J. A. (2017). Benzersiz. Sola Unitas Academy.Schulz, M. (2002). Organizational Learning. ((Ed.) Baum, J. A. C, Dü.) The Blackwell Companion to Organizations, Oxford: Blackwell Publishers.Yıldırım, E. (2010). Örgütsel Öğrenmenin Öncülü Olarak Örgütsel Zeka: Teori ve Bir Uygulama. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 145 - 170.Yılmaz, M. (2011). Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi: Kavramsal Bir Yaklaşım. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 313-332.