Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rasyonel beklentiler teorisi çerçevesinde türkiye’de 1994 krizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Türk ekonomisinin tarihi incelendiğinde, Cumhuriyet’ten günümüze gelene kadar ekonomik krizlerle karşı karşıya kalındığı görülmektedir. Bu krizlerin sonuçlarına bakıldığında devalüasyonlar, IMF (Uluslararası Para Fonu) reçeteleri ile çözümler arandığı anlaşılmaktadır. Yaşanan bu ekonomik krizler, bir kısmı dış dünyanın etkileriyle olup, bir kısmı ise ülkenin kendi ekonomik ve siyasi çıkmazlarından kaynaklanmıştır. Türk ekonomisinde 90’lı yılların ilk yarısına gelindiğinde, geçmişten gelen tıkanmalar makro ekonomik göstergelerde kendini yansıtmaktadır. Bu dönemde mevcut siyasi iktidar, enflasyonu ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu görmekle beraber döviz sıkıntısının aşılmış olduğu yanılgısına düşmüştür. Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda Türk ekonomisi 1994 yılı başında yine ve yeniden bir çıkmaza girmiştir. Uzun süre istikrarlı görünen Amerikan doları-TL paritesi, ciddi şekilde bozulmuş, enflasyonist beklentiler büyük ölçüde artmış, Hazine içeride borçlanamaz hale gelmiştir. Ayrıca dış ülkelerin, Türkiye’nin kredi değerliliğini arka arkaya düşürmesi sonucu ülkenin dış kredi bulma imkanı da kalmayınca, siyasal iktidar 5 Nisan 1994’te bir ekonomik istikrar paketini yürürlüğe koymuş ve hemen arkasından IMF ile 14 aylık bir Stand-by düzenlemesi yapmıştır. Bu bildiride, Türk ekonomisinde 1994 yılı başında yaşanan ekonomik kriz açıklanarak, krizin ve krizin sonucunda uygulamaya konulan ekonomik paketin sonuçları, makro ekonomik göstergelerle birlikte ele alınacak olup, “Rasyonel Beklentiler Teorisi” ışığında değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

The history of the Turkish economy is examined from the Republic until the present economic crisis is being faced with. Looking at the devaluation of the outcome of this crisis, the IMF (International Monetary Fund) prescriptions were understood and solutions. Experienced an economic crisis, some of the world outside, and a part of the country's own economic and political deadlock has been caused. The Turkish economy had been in the first half of the 90’s; from the past blockages reflect itself in macroeconomic indicators. The current political power in this period, inflation is one of the most important problems of the country foreign exchange shortage, although seen to have been exceeded has fallen into the delusion. The result of these developments occurred in early 1994, the Turkish economy went into a stalemate again and again. Appear stable for a long time the U.S. dollar parity-TL, severely impaired, greatly increased inflationary expectations, has become unable to borrow in the Treasury. Moreover, foreign countries, Turkey's credit rating and repeatedly reduced as a result of the country’s external loans find a possibility when you're, political power, April 5, 1994, an economic stabilization package put in place was immediately behind the IMF and the fourteen-month stand-by arrangement made. In this paper, the Turkish economy in 1994 at the beginning of the economic crisis by explaining the crisis and the crisis of the results implemented in the economic package the results, the macroeconomic indicators taken together, will, and “Rational Expectations Theory” In the light will be assessed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :