MURRAY N. ROTHBARD: DEVLETİN MEŞRUİYETİNE RADİKAL BİR ELEŞTİRİ

Murray N. Rothbard, Avusturya iktisat okulunun mensuplarından ve aynı zamanda liberteryanizm ve anarko-kapitalizm adı verilen radikal düşünce ve ideolojinin önde gelen temsilcilerinden birisidir. Rothbard, Ludwig von Mises’in entelektüel mirasının güçlü savunucularından birisi olmuştur. Rothbard’ı ana-akım iktisat dışında yer alan ve liberteryen perspektiften yazılar yazan radikal bir heterodoks politik iktisatçı olarak kabul edebiliriz. Rothbard her türlü devlet müdahalesi ve devletçilik düşüncesine oldukça sert eleştiriler yöneltmiştir. Robert Nozick gibi diğer liberteryen düşünürlerin aksine minimal devletin bile meşruiyetini sorgulamıştır. Rothbard oldukça üretken bir yazardı ve eserleri ile pek çok insanı etkilemeyi başarmıştır. İktisat, etik, felsefe, metodoloji ve tarih üzerine araştırmalar yayınlamıştır.

MURRAY N. ROTHBARD: A RADICAL CRITICISM ON LEGITIMACY OF GOVERNMENT

Murray N. Rothbard was a member of the Austrian School of Economics and one of the major theoretical founder of libertarianism and anarcho-capitalism. Rothbard was a great adherent and supporter of Ludwig von Mises’ economic philosophy. Rothbard held views far outside the accepted mainstream economics and he can be considered a radical heterodox political economist writing from a libertarian point of view. Murray N. Rothbard strongly made a criticism and rejection of state interventions and all forms of statism. Unlike other libertarian thinkers such as Robert Nozick, he even questioned the legitimacy of a minimal government. He was extremely prolific scholar and his work has influenced many people. He significantly contributed to the areas of economics, ethics, philosophy, methodology and history.

Kaynakça

Aktan, C. C. ( 2018). “Avusturya İktisat Okulu’nun Öğretisi: Avusturya İktisadı”, İçinde: C. C. Aktan, Yeni İktisat Okulları ve İktisadi Düşünce, Ankara: Seçkin Yayınları.

Aktan, C. C. & M. Yolal Eroglu ( 2018). “Avusturya İktisat Okulu: Menger’den Mises’e Hayek’den Kirzner’e”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 10, Sayı 2.

Büyükbuğa, B. (2015) “ Anarko Kapitalizm Üzerine Bir(inci) İnceleme Piyasa Anarşizmi Nedir?, Yıl 20, Sayı 78.

Crocetta, R. M. (2007). “Tarihsel ve Entelektüel Bağlam İçinde Murray N. Rothbard’ın Anarko-Kapitalist Siyasî Teorisi”, (Çev. M. Erdoğan), Liberal Düşünce Dergisi, 12(45): 201-220.

Gordon, D. (2007). “The Essential Rothbard”, Auburn: Ludwig von Mises Institute. 2007.

Lewin, P. (2012) “The Austrian School of Economics and the Implications of Subjectivism” Paper presented at the conference on: “Austrian Thought at the Turn of the Twentieth Century”, the University of Texas at Arlington.

Powell, B. and E. Stringham. (2009). "Rothbard, Murray N. (1926–1995)." The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2009.

Rothbard, M. N. (1956). Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics, The Mises Institute.

Rothbard, M. N. (1957) "In Defense of 'Extreme A Priorism,'" Southern Economic Journal 23, pp. 314-320.

Rothbard, M. N. (1962/1993) Man, Economy, and State. Auburn, AL: Mises Institute.

Rothbard, M. N. (1963a) America's Great Depression. Princeton, NJ: D. Van Nostrand.

Rothbard, M. N. (1963b). What Has Government Done to Our Money? , Alabama: The Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M. N. (1970) Power and Market: Government and the Economy.

Menlo Park, CA: Institute for Humane Studies.

Rothbard, M. N. (1973a). For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, Alabama: The Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M. N. (1973b) “Praxeology as the Method of Economics.” Maurice Natanson, ed., Phenomenology and the Social Sciences. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1973, pp. 311–39.

Rothbard, M. N. (1976a) "Praxeology: The Methodology of Austrian Economics." E. G. Dolan (ed.), The Foundations of Modern Austrian Economics. Kansas City:Sheed & Ward, Inc: pp. 19-39.

Rothbard, M. N. (1976b) "Praxeology, Value Judgments, and Public Policy." E. G. Dolan (ed.), The Foundations of Modern Austrian Economics. Kansas City: Sheed& Ward, Inc: pp. 89-111.

Rothbard, M. N. (1979) “Praxeology as the Method of Social Sciences.” Individualism and the Social Sciences. San Francisco: Cato Institute (Cato Paper, no. 4), 1979.

Rothbard, M. N. (1983). The Mystery of Banking, Alabama: Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M. N. (1994). The Case Against the Fed, Alabama: Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M. N. (1995). Making Economic Sense, Alabama: Ludwig von Mises Institute.

Rothbard M. N. (1996), For A New Liberty: The Libertarian Manifesto, 4. Baskı, Fox & Wilkes, San Francisco.

Rothbard, M. N. (1997). Praxeology: The Methodology of Austrian Economics.

In The Logic of Action One: Method, Money, and the Austrian School, (Ed. E.Dolan), (pp. 58-77), United Kingdom: Edward Elgar Publishing.

Rothbard, M. N. (2005). A History of Money and Banking in the United States: The Colonial Era to World War II. Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M. N. (2006). “Savaş, Barış ve Devlet”, (Çev. Ü. Çetin), Liberal Düşünce Dergisi, 11(41-42): 5-16.

Rothbard, M. N. (2009a). Eşitlikçilik: Doğaya Karşı İsyan, (Çev. M. Acar), Ankara: Liberte Yayınları.

Rothbard, M. N. (2009b). Özgürlüğün Etiği, (Çev. R. Tapramaz), Ankara: Liberte Yayınları.

Rothbard, M. N. (2009c). İnsan İktisat ve Devlet Cilt 1: İktisadın İlkeleri Üzerine Bir İnceleme: İktidar ve Piyasa'yla Birlikte, Hükümet ve Ekonomi, (Çev. AhmetUzun ve Ayşe Meral Uzun), Ankara: Liberte Yayınları.

Rothbard, M. N. (2009d). İnsan İkisat ve Devlet Cilt 2: İktisadın İlkeleri Üzerine Bir İnceleme: İktidar ve Piyasa'yla Birlikte, Hükümet ve Ekonomi, (Çev. AhmetUzun ve Ayşe Meral Uzun), Ankara: Liberte Yayınları.

Taner, A. (2010), Murray Rothbard: Siyaset Felsefesinde ve Liberteryen Gelenekteki Yeri, Ankara: Liberte Yayınları.

Taner, A. (2013). “Anarko-Kapitalist Liberalizme Karşı Minimal Devletçi Liberalizm”, Liberal Düşünce, Yıl 18.

Uslu, C. (2007). Robert Nozick: Anarko-Kapitalizme Karşı Minarkizm. Liberal Düşünce, 12(47-48): 143-170.

Yaman, S. (2017), “Liberalizmin Çatışan Ekolleri: Liberteryenizm ve Evrimci Liberalizm”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 50, sayı 2, Haziran.

Yaman, S. (2018). “Devlet Kuramlarına Anarko-Kapitalist Bir Alternatif” içinde: Coşkun Can Aktan ve Bican Şahin, Liberalizm, Demokrasi ve Sınırlı Devlet”, Ankara: Orion.

Verhaegh, M. ( 2006) “Rothbard as Political Philosopher”, Journal of Libertarian Studies, vol 20. No.4.