Yıl: 2018, Sayı : 1
TÜRKİYE’NİN SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI PROFİLİNİN ULUSLARARASI VERİLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Seda UYAR

20 129

Öz Teknoloji ve bilimdeki tüm gelişmelere rağmen, tüm dünyada sağlık alanında en önemli kaynağı, sağlık personeli oluşturmaktadır (Kocasoy 2014). Çağdaş ülkelerin kalkınma planlarında önemli bir yere sahip olan sağlıkta insan kaynakları sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde organize edilmesini ve sunulmasını sağlamaktadır (Mollahaliloğlu ve ark 2007). Bu sebeple ülkelerin sağlık hizmetlerini planlama, sunma ve geliştirme süreçlerinde özellikle üzerinde durmaları gereken bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Çalışmada ülkemizdeki sağlıkta insan kaynağı kapasitesinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte uluslararası karşılaştırmalı olarak Türkiye’de ki insan kaynağının mevcut durumunun tartışılması amaçlanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca yürütülen “Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu” projesi kapsamında gelecekteki personel ihtiyaçlarına da değinilerek eğitimdeki mevcut durumun bu ihtiyacı karşılama derecesinin de değerlendirilmesi düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık hizmetleri, İnsan kaynakları

Kaynakça

Akdur R. 2006. Sağlık sektörü: temel kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde durum ve Türkiye’nin birliğe uyumu, Ankara, ATAUM Araştırma Dizisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 15.
Seda UYAR