BİTMEYEN SENFONİ ve VOKAL KATKILAR ( Bürokrasinin ve Mesleki Birliklerin Türk Vergi Sisteminde Bitmeyen Vergi Reform Talepleri ve Önerilerinin Değerlendirilmesi)

Öz Türk vergi sisteminde “vergi reform” kavramı cumhuriyet dönemi buyunca tüm hükümetler, bürokrasi ve özel çıkar gruplarının lügatında daima var olmuştur. Vergi reformu bitmeyen bir senfonidir ve özel çıkar grupları vokal olarak bu sürece daimi katkı sunmaktadırlar. Bu çalışmanın temel gayesi sözümona yürürlüğe konulan“vergi reform”larının “vergi deformu”na dönüşmesi tehlikelerine işaret etmektir.

Kaynakça

Buchanan, James M. “Tax Reform in Constitutional Perspective” in: Law and Economics –Report from a Symposium in Sweden-, Edited by: Göran Skogh, Lund: Jurisdiska Föreningen, 1978.DPT., Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Vergi, Ankara: DPT Yayını,1996.DPT., Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, (1996-2000), Ankara: 1995.İSTANBUL Sanayi Odası., Vergi –Potansiyelimiz, Kayıplarımız ve Görüşlerimiz, Nisan 1997.MALİYE Bakanlığı., Vergi Reformu Genel Gerekçesi, Ankara: 1998.MALİYE Bakanlığı, 2000 Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara: 1999.OLUŞ Yayıncılık., Tüm Vergi Kanunları, Eylül 1999, Ankara: Oluş Yayıncılık Ltd. Şti., 1999.TİSK., Üretime Yönelik Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler, Ankara: TİSK Yayın No 172, 1997.TOBB, Vergi (Özel İhtisas Komisyonu Raporu) Ankara: Aydoğdu Ofset, 1992. S. 14.