Sayı : 64
MEDİKAL MODELDEN ÇEVRESİ İÇİNDE BİREY YAKLAŞIMINA GEÇİŞİN TARİHSEL OLAYLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan ALPASLAN

8 3

Öz İnsanın kendisini ve çevresinde gelişen olayları anlamaya çalışan sosyal hizmet, toplumsal ve tarihsel olaylara bağlı olarak kendi kuramsal çerçevesini belirleyen bir disiplindir. Bu görüşe göre; liberal ekonomik modelin etkin olduğu yıllarda medikal yaklaşım, 2. Dünya Savaşı sonrasında sosyal devlet vurgusunun ön plana çıktığı dönem itibariyle ise çevresi içinde birey kavramı sosyal hizmet disiplininin ana gövdesini oluşturmuştur. Bu çerçevede çalışmanın amacı; medikal modelden çevresi içinde birey kavramına geçiş sürecini liberalizm ve sosyal refah devlet sistemleri eşliğinde tartışmaktır. Bu tartışma sürdürülürken, devlet yapısı içindeki hakim ideolojik görüşün, sosyal hizmetin teorik ve pratik çerçevesini doğrudan belirlemesi, çalışmanın temel dayanağı olarak ön planda tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medikal Yaklaşım, Çevresi İçinde Birey, Liberalizm
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Acar, H. ve Çamur-Duyan, G. (2003). Dünyada Sosyal Hizmet Mesleğinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(1), 1-19.Atasü-Topçuoğlu, R. ve Akbaş, E. (2009) Küreselleşme Sürecinde Daralan Sosyal Haklar ve Türkiye’de Sosyal Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşümün Kuramsal ve Politik Çerçevesi, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde (s.175-181). Ankara: Belediye İş Yayınları.Çubukçu, S.U. (2010). Sosyal Demokrasi: Melez Bir Politik Gelenek. B. Örs (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler içinde (253-306). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Danış, M. Z. (2006). Davranış Bilimlerinde Ekolojik Sistem Yaklaşımı. Aile ve Toplum, 3(9), 45-53.Duyan,V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınları.Koray, M. (2007). Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak” Çalışma ve Toplum Dergisi Sayı:15, s.19-55Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İTO, Yayın No: 2007-57, İstanbul.TÜSİAD (1995). 21. Yüzyıl İçin Yeni Bir Devlet Modeline Doğru Optimal Kamu Ekonomisinin ve Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Küçültülmesine Yönelik Öneriler. İstanbul: TÜSİAD.Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş (Çev. D. B. Çiftçi). Ankara: Nika Yayınevi.

Hakan ALPASLAN