Agâh Sinan ÜNSAR, Onur ÇETİN, Banu MANKİN, Ayten KIRAN

13 8

İŞYERİNDE YAŞANAN ROMANTİK İLİŞKİLERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TUTUMU: HİZMET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz Buçalışmanın amacı, hizmet sektöründe işgörenlerin işyerinde yaşanan romantikilişkiler ile ilgili tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın evreninikolayda örnekleme yolu ile Edirne’de ve Kırklareli’de hizmet sektöründe işgören291 kişi oluşturmaktadır. Elde edilen anketler içinde kullanılabilir anketsayısı 161 adettir. Elde edilen veriler SPSS 23. Paket programı ile analizedilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır.Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümdedemografik özelliklere ait maddeler ve eşin çalışma durumu, yetişme çağındabulunulan yer gibi maddeler yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde iseişyerinde yaşanan romantik ilişkiler ile ilgili dokuz adet Likert tipindemaddeden oluşan aralıklı ölçek yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre,işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin genel olarak onaylandığı, desteklendiğisöylenemez. Bununla birlikte işyerinde romantik ilişkileri engellemeye, saboteetmeye, önlemeye dönük tutumların olmadığı da görülmektedir. Dolayısı ile genelolarak katılımcılar romantik ilişkileri onaylamamaktadırlar ama müdahale deetmemektedirler.
Anahtar Kelimeler: İşyerinde romantik ilişkiler, hizmet sektörü, tutum, algılanan güdüler, davranış değişiklikleri
Keywords:

Kaynakça

Devine I. and Markiewicz, D., “Cross-Sex Relationships at Work and the Impact of Gender Stereotypes”, Foumal of Business Ethics, Cilt: 9, Sayı: 333, 1990.

Durmuş, B.; Yurtkoru, E. ve Çinko, M., Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2011.

Dolmacı, N. ve Şalvarcı Türeli, N., “Varlığını Sürdüren Bir Sorun Olarak Toplumda ve İş Yaşamında Kadına Yönelik Farklı ve Ayrımcı Tutumlar”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:33, 2012.

Hair, J.; Black, W.; Babin, B.; Anderson, R. ve Tatham, R., Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition, 2014.

Karl, K.A. and Sutton, C.L., “An Examination of the Perceived Fairness of Workplace Romance Policies”, Journal of Business and Psycholugy, Vol: 14, No: 3, 2000.

Kömürcü, S., “Otel İşletmelerinde Çalışan Kadınların İşten Ayrılma Eğilimlerinde İşyerinde Romantizmin Ardılları: Cinsel tacizin Rolü”, Diss. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

Morrison, R. and Nolan, T., “Too Much of A Good Thing? Difficulties with Workplace Friendships”, The University of Auckland Business Review, Vol: 9, No: 2, 2007.

Ömüriş, E., İşyerinde Romantik İlişkiler: Güdüler, Yönetim Müdahaleleri ve Çalışan Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2007.

Ömüriş, E. ve Ehtiyar, V.R., “Örgütsel Yapılarda Romantik İlişkiler: Algılanan Güdüler ve Davranış Değişiklikleri Üzerine Bir Araştırma”, Akdeniz İ. İ.B.F. Dergisi, Sayı: 16, 2008.

Pierce, C.A., Byrne, D. and Aguinis, H., “Attraction in Organizations: A Model of Workplace Romance”, Journal of Organizational Behavior, Vol: 17, 1996.

Pierce, C. and Aguinis, H., “Bridging The Gap Between Romantic Relationships and Sexual Harassment In Organizations”, Journal of Organizatiol Behavior, Sayı: 18, 1997.

Powell G.N. and Foley S., “Something to Talk About: Romantic Relationships in Organizational Settings”, Journal of Management, Vol: 24, No:3, 1998.

Powell, G. and Graves, L., Women and Man in Management, Sage Publications: Thousand Oaks, 3. Baskı, 2003.

Shefer, M. and Tudor, R., “Managing Workplace Romances”, Sam Advanced Management Journal, Summer, 2001.

Solmuş, T. , “İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler: Öfke, Saldırganlık ve Romantik İlişkiler”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Sayı: 6, 2004

Steinberg, J., “A Triangular Theory of Love”, Psychological Review, Cilt: 2, Sayı: 93, 1986.

Quinn, R., “Coping with Cupid: The Formation, Impact, and Management of RomanticRelationships in Organizations”, Administrative Science Quarterly, Sayı: 22, 1977.