Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Soğuk savaş dönemi sosyo-kültürel değişimler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni dünya sistemini kurma eğilimleri ve bu eğilimlerin toplumsal alandaki değişiklikler üzerindeki etkisi nedir? Soğuk savaş dönemi ve toplumlar arasındaki sosyo-kültürel değişmeleri irdelemek. Döneme ait gazete, dergi, makale, ansiklopedi ve kitaplar. Savaş sonrası iki süper güç haline gelen SSCB’nin Orta, Doğu ve Güney Doğu Avrupa’yı, ABD’nin de Batı Avrupa’yı nasıl nüfuzu altına aldığı ve bu dönemde Doğu-Batı Bloklarıyla Üçüncü Dünya ülkelerinin içinde bulundukları durum ve bu ülkelerin sosyo-kültürel alanda ne şekilde değişime uğradıkları konusu işlenmiştir. Göze çarpan en önemli değişim soğuk savaş dönemindeki uluslararası sistemde görülmüştür. 1973 ekonomik krizinden hemen sonra refah-devleti uygulamaları ve demokrasi girişimleri toplumların taleplerindeki artıştan dolayı kesintiye uğramıştır. Ancak, uluslar arası ilişkilerin hız kazanması ekonomi, askerî ve ticarî alanlarda rekabete yol açmıştır. Bunun yanında, toplumlararası farklılıklar da yavaş yavaş artmış, bazıları hızla büyürken diğerleri aynı kalmıştır. Soğuk savaşın tüm bu olumsuzluklarına rağmen sosyo-kültürel alandaki gelişmelere katkısı yadsınamaz.

Özet İngilizce :

What are the trends to establish a new world system and their effects on social changes following World War II? To scrutinize the cold-war period and socio-cultural changes among societies, Newspapers, journals, articles, encyclopedia and books concerning the period. We have tried to explain how the Union of Soviet Socialist Republic (USSR) kept Mid, East and South Europe under her own domination and how the USA kept West Europe under her own domination and revealing the situation of the East-West Blocks and the third world countries, how these countries underwent changes in socio-cultural arena were examined. The most striking change was observed in the international system in the cold-war period. In the aftermath of 1973 economic crisis the applications of welfare-state and the efforts for democracy were interrupted due to the increase in the demands of the societies. However, that the international relations gained speed caused rivalry in the fields of economy, military and trade. In addition to these, the differences between the societies also gradually increased. Some rapidly get larger, while other remained the same. Despite all the negativities of the cold war, its contributions to the developments in the socio-cultural field can not be undervalued.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :