Cilt: 2 Sayı : 4
TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ, ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ
Renewable Energy Potential in Turkey Production, Consumption and Current Account Balance of Relationship
Erdem BAĞCI

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ağaçbiçer, G. (2010). Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye ekonomisine katkısı ve yapılan swot analizler (Master's thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).Allegret, J. P., Couharde, C., Coulibaly, D., & Mignon, V. (2014). Current accounts and oil price fluctuations in oil-exporting countries: the role of financial development. Journal of International Money and Finance, 47, 185-201.Aydin, B. (2014, March). SWOT analysis of renewable energy. In Green Energy for Sustainable Development (ICUE), 2014 International Conference and Utility Exhibition on (pp. 1-7). IEEE.Bayraktar, Y., Taha, E. G. R. I., & Yıldız, F. (2016). A Causal Relationship Between Oil Prices Current Account Deficit, And Economic Growth: An Empirical Analysis From Fragile Five Countries. Ecoforum Journal, 5(3).Berk, C., & Cin, K. O. (2017). On Energy Dependence, Current Account Deficit and Population in Turkey. Open Journal of Business and Management, 6(01), 183.Boluk, G. (2013). Renewable energy: policy issues and economic implications in Turkey. International Journal of Energy Economics and Policy, 3(2), 153-167.Chaudhry, I. S., Safdar, N., & Farooq, F. (2012). Energy consumption and economic growth: Empirical evidence from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences, 32(2), 371-382.Demir, M. (2013). Enerji ithalati cari açik ilişkisi, Var analizi ile Türkiye üzerine bir inceleme. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5(9).Dogan, N. (2015). The place OF renewable energy sources in energy sector in Turkey: SWOT analysis1. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 6(17), 118.Erdil, A., & Erbıyık, H. (2015). Renewable energy sources of Turkey and assessment of sustainability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 669-679.Gerçeker, M. M., & Ay, A. The Relationship between International Oil Prices and Current Account Deficit: The Case of Turkey.Gokten, S., & Karatepe, S. (2016). Electricity consumption and economic growth: A causality analysis for Turkey in the frame of import-based energy consumption and current account deficit. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(4), 385-389.Huntington, H. G. (2015). Crude oil trade and current account deficits. Energy Economics, 50, 70-79.Karagöl, E. T. ve Kavaz, İ. (2017). Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerji, SETA, Nisan 2017, Sayı:197Mucuk, M., & Uysal, D. (2009). Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme. Maliye Dergisi, 157, 105-115.Nia, F. H., & Niavand, H. (2017). Impact of renewable energy consumption on economics in India. International Journal of Energy Engineering, 7(1), 32-38.Özel, H.A. (2012), ''Ekonomik Büyümenin Teorik Temelleri'' Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, H. A. Özel, Cilt: 2, S: 1, ss. 64-68Piętak, Ł. (2014). Review of theories and models of economic growth. Comparative Economic Research, 17(1), 45-60.Ranis, G. (2004). Arthur Lewis's contribution to development thinking and policy. The Manchester School, 72(6), 712-723.Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2016, Resmi Gazete Sayısı: 29752 , Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında YönetmelikResmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605, Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (Enar) Dair YönetmelikŚledzik, K. (2015). Schumpeter's theory of economic development: an evolutionary perspective.TC. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (2018). Ulusal Enerji Eylem Planı: 2017-2023, s.1-2)TC. Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Erişim Tarihi: 29.11.2018TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Sitesi, Erişim Tarihi: 13.11.2018Tufail, S., & Quratulain, S. (2011). The effect of oil price innovations on the dynamic relationship between current account and exchange rate: Evidence from D-8 countries. The Pakistan Development Review, 52(4), 537-556.TUREB. (2018), Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu, s.5Uysal, D., Yılmaz, K. Ç., & Taner, T. A. Ş. (2015). Enerji ithalatı ve Cari açık ilişkisi: Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 63-78.Üçgül, İ., & Akgül, G. (2010). Biyokütle Teknolojisi. SDÜ Yekarum e-Dergi, 1(1).Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Erişim Tarihi: 29.11.2018Yılmaz, K. Ç., Taş, T., & Yapraklı, H. (2015). Energy Imports and Growth Perspective: the Case of Turkey. Polish Political Science Yearbook, 44, 283-299.Yılmaz, M. (2012). Türkiye’nin enerji potansiyeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi açısından önemi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 4(2), 33-54.Yurdakul, F., & Cevher, E. (2015). Determinants of Current Account Deficit in Turkey: The Conditional and Partial Granger Causality Approach. Procedia Economics and Finance, 26, 92-100.
Erdem BAĞCI
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.