Sayı : 66
ÇANAKKALE KALE SERAMİK İŞLETMESİ KARO ÜRETİMİNDE ????̅–????, CUSUM VE EWMA KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN UYGULANMASI
Betül Canan TÜRKMEN,İbrahim Zeki AKYURT

8 5

Öz Çağımızda ülkeler arasındaki rekabet savaşının arkasında kalite yönetimi yatmakta ve bunu en iyi başarabilen ülke ekonomik açıdan lider koltuğuna oturmaktadır. Küresel rekabet ortamı ile işletmelerin ürün veya hizmet piyasasında var olmasında kalite kavramı çok fazla önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı seramik karo ürününe ait kalite seviyelerini arttırmaya yönelik kalite araçlarından kontrol grafiklerinin kullanımını örneklemektir. Çalışmanın uygulama kısmında, Kale Seramik’ten en çok üretilen seramik karolara ait ağırlık değerlerini içeren veri alınmıştır. Alınan verinin kontrol altında olup olmadığını anlamak için ????̅- ????, Cusum ve Ewma kalite kontrol grafikleri oluşturulmuştur. Hedeflenen kalite düzeyini tespit etmek amacıyla oluşturulan ????̅- ????, Cusum ve Ewma kalite kontrol grafikleri aralarındaki farklılıklar sunulmuştur
Anahtar Kelimeler: Kalite, İstatistiksel Kalite Kontrol, Kalite Kontrol Grafikleri, ????̅- ????, Cusum
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abbas, N., Riaz, M. and Does, R. J. M. M. (2010). Enhancing the Performance of EWMA Charts, Quality and Reliability Engineering International, 27(6): 821–833.Abbas, N., Riaz, M. and Does, R. J. M. M. (2012). Mixed Exponentially Weighted Moving Average–Cumulative Sum Charts for Process Monitoring, Quality and Reliability Engineering International, 29(3): 345-356.Abbas, N., Riaz, M. and Does, R. J. M. M. (2013). CS-EWMA Chart for Monitoring Process Dispersion, Quality and Reliability Engineering International, 29(5):653–663.Abbas, N., Riaz, M. and Does, R. J. M. M. (2014). An EWMA-Type Control Chart for Monitoring the Process Mean Using Auxiliary Information, Communication in Statistics - Theory Methods, 43, 3485–3498.Abbas, N., Riaz, M. and Does, R. J. M. M. (2014). Memory-type Control Charts for Monitoring the Process Dispersion. Quality and Reliability Engineering International, 30(5):623–632.Abbasi, S. A., Riaz, M., & Miller, A. (2012). Enhancing the performance of CUSUM scale chart. Computers & Industrial Engineering, 63(2), 400–409.Ajadi, J. O. ve Riaz, M. (2016). Mixed Multivariate Ewma- Cusum Control Charts for an Improved Process Monitoring, Communications in Statistics - Theory and Methods, Doi: 10.1080/03610926.2016.1139132.Ajadi, J. O., Riaz, M. ve Al-Ghamdi, K. (2015). On increasing the sensitivity of mixed EWMA–CUSUM control charts for location parameter, Journal of Applied Statistics, Doi: 10.1080/02664763.2015.1094453.Akın, B. ve Öztürk, E. (2005). İstatistik Proses Kontrol Tekniklerinin Bilgisayar Ortamında Uygulanması, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu.Akkurt, M. (2002). Kalite Kontrol Excel Destekli, Birsen Yayınevi, İstanbul.Aslam, M. (2016). A Mixed EWMA–CUSUM Control Chart for Weibull-Distributed Quality Characteristics, Quality and Reliability Engineering International, Doi: 10.1002/qre.1982.Baray, A. (2008). Üretimde Varyasyon: İstatistiksel Yaklaşım, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.Büker, E. (2007). Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı İle Altı Sigma Kalite Yönetimi Anlayışının Karşılaştırılması, Deniz Harp Okulu, Deniz Bilimleri Ve Mühendisliği Enstitüsü, İstanbul.Castellini, P., Cristalli, C., Foehr, M., Leitao, P., Paone, N., Schjolberg, I., Tjonnas, J., Turrin, C. And Wagner, T. (2011). Towards The Integration Of Process And Quality Control Using Multi-Agent Technology, 37th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, 421 - 426, Melbourne, VIC.Demir, H. ve Gümüşoğlu, S. (2003). Üretim Yönetimi, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım.Demir Y., Mirtagioğlu H. (2016). Shewart CUSUM ve EWMA Kontrol Grafiklerinin Makine Sanayine Uygulanması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26(2), 254-265.Dülgeroğlu Kısaoğlu, Ö. (2010). Orta Büyüklükte Bir Dokuma İşletmesinde İstatistiksel Proses Kontrol Sistemi: I. Kumaş Hatalarının Kontrolü, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:3, s. 292-293.Ertuğrul, İ., Özçil, A. (2015). Kalite Kontrol Grafiklerinden “Shewart, Cusum ve Ewma”nın Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28), 14-26.Fırat, S. Ü. O. (2001). Çok Değişkenli Süreçler İçin İstatistiksel Kontrol Araçları, II. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Maçka, İstanbul, 59-63, 8-9 Kasım.Gümüşoğlu, Ş. (2000). İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları, Beta Yayınevi, İstanbul.Han, D., Tsung, F, Li, Y. (2007). A CUSUM Chart With Local Signal Amplification for Detecting A Range of Unknown Shifts, International Journal of Reliability and Quality Engineering, 14(2):81–97.Henning, E., Samohyl, R. W., Walter, O. M. F. C., & Konrath, A. C. (2015). Performance of a Combined Cusum-Shewhart Chart for Binomial Data for Large Shifts in the Process Mean, International Journal of Engineering Research and Application, 5(8), 235–243.Huwang, L., Huang, C.J., Wang, Y.T. (2010). New EWMA Control Charts for Monitoring Process Dispersion, Computational Statistics and Data Analysis, 54(10):2328–2342.Işığıçok, E. (2012). Toplam Kalite Yönetimi Bakış Açısıyla İstatistiksel Kalite Kontrol, Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, Bursa.Khoo, M. B. C. (2009). A Study on the Effects of Trends due to Inertia on EWMA and CUSUM Charts. Journal of Quality Measurement and Analysis, 5 (2): 73–80.Kobu, B. (1987). Endüstriyel Kalite Kontrolü, İkinci Baskı, İ.Ü. Yayın No. 3475.Küçük, O. (2012). Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.Lin, Y. C. and Chou, C. Y. (2005). On the Design of Variable Sample Size and Sampling Intervals X Charts under Non-Normality, International Journal of Production Economics, 96, 249–261.Maravelakis, P. E. (2012). Measurement Error Effect on the Cusum Control Chart, Journal of Applied Statistics, 39(2), 323-336.Montgomery, D. C. (2005). Introduction To Statistical Quality Control, Fifth Edition, John Wiley And Sons Inc., United States of America.Motorcu, A. R. And Güllü, A. (2006). Statistical Process Control In Machining, A Case Study For Machine Tool Capability And Process Capability, Materials & Design, Volume: 27, Issue: 5, 364–372.Noorossana, Rassoul. and Vaghefi, Seyed Jamal M. (2006). Effect of Autocorrelation on Performance of The M-Cusum Control Chart, Quality And Reliability Engineering International, Volume: 22, 191-197.Nenes, G. (2011). A New Approach for the Economic Design of Fully Adaptive Control Charts, International Journal of Production Economics, 131(2), 631-642.Oktay, E., Özçomak, M. S. (2001). CUSUM Kontrol Grafikleri ve Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1-2), 361-387.Ou, Y. J., Wu, Z., Tsung, F. (2012). A Comparison Study of Effectiveness and Robustness of Control Charts for Monitoring Process Mean, International Journal of Production Economics, 135(1):479–490.Özkale, M. R. (2004). İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri ve Uygulamalar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.Öztürk, A. (2013). Kalite Yönetimi ve Planlaması, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, Bursa.Paliska, G., Pavletic, D. ve Sokovic, M. (2007). Quality Tools – Systematic Use In Process Industry, Journal Of Achievements In Materials And Manufacturing Engineering, Volume: 25, Issue: 1, 79-82.Patel, A. K. ve Divecha, J. (2011). Modified Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Control Chart for an Analytical Process Data, Journal of Chemical Engineering and Materials Science, 2(1), 12-20.Riaz, M., Abbas, N. ve Does, R. J. M. M. (2011). Improving the Performance of CUSUM Charts, Quality and Reliability Engineering International, 27(4): 415–424.Russo, S. L., Camargo, M. E. and Fabris, J. P. (2012). Pratical Concepts of Quality Control, Edited by Mohammed Saber Fallah Nezhad, Intech, Rijeka, Croatia.Ryu, J. H.,Wan, H., Kim, S. (2010). Optimal Design of a CUSUM Chart for A Mean Shift of Unknown Size, Journal of Quality Technology, 42(3):311–326.Shu, L., and Jiang, W. (2008). A new EWMA Chart for Monitoring Process Dispersion, Journal of Quality Technology, (40), 319–331.Smeti, E. M., Thanasoulias, N. C., Kousouris, L. P. And Tzoumerkas, P. C. (2007). An approach for the application of statistical process control techniques for quality improvement of treated water, Desalination, Volume: 213, Issue: 1-3, 273-281.Sokovic, M., Jovanovic, J., Krivokapic, Z. and Vujovic, A. (2009). Basic Quality Tools in Continuous Improvement Process, Journal of Mechanical Engineering, Volume:55, Issue:5, 1-9.Wu, Z., Jiao, J., Yang, M., Liu, Y., Wang, Z. (2009). An enhanced adaptive CUSUM control chart. IIE Transactions. 41, 642–653.Wu, Z., Yang, M., Jiang, W., & Khoo, M. B. C. (2008). Optimization designs of the combined Shewhart-CUSUM control charts. Computational Statistics & Data Analysis, 53(2), 496–506.Yang, K. ve Trewn, J. (2004). Multivariate Statistical Methods in Quality Management, McGraw-Hill.Zaman, B., Riaz M., Abbas, N. ve Does R. J. M. M. (2014). Mixed cumulative sum–exponentially weighted moving average control charts: an efficient way of monitoring process location, Quality and Reliability Engineering International, Doi: 10.1002/qre.1678.Zaman, B., Abbas, N., Riaz, M. Ve Lee, M. H. (2016). Mixed CUSUM-EWMA chart for monitoring process dispersion, Internatioanl Journal of Advanced Manufacturing Technology, Doi: 10.1007/s00170-016-8411-0.Zhang, J., Li, Z. ve Wang, Z. (2010). A Multivariate Control Chart for Simultaneouly Monitoring Process Mean and Variability, Computational Statistics and Data Analysis, 54, 2244-2252.Zhang, C. W., Xie, M., & Jin, T. (2012). An improved self-starting cumulative count of conforming chart for monitoring high-quality processes under group inspection. International Journal of Production Research, 50, 7026–7043.

Betül Canan TÜRKMEN,İbrahim Zeki AKYURT