Cilt: 6 Sayı : 4
d
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BÖLÜM VERİMLİLİĞİNİN PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMEYE ETKİSİ: BİR MODEL ÖNERİSİ
THE EFFECT OF DEPARTMENTAL PRODUCTIVITY ON PERFORMANCE-BASED ADDITIONAL PAYMENT IN UNIVERSITY HOSPITALS: A MODEL PROPOSAL
Murat TASER,Huseyin CAKIR

1.4K 129

Amaç- Araştırmada üniversite hastanelerinde uygulanan ek ödeme sistemi için maliyetleri azaltan, gelir - gider dengesini kuran, sadece çok çalışanın değil verimli ve kaliteli çalışanın kazanacağı bölüm bazlı bir model oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem- İlk aşamada araştırmanın evrenini oluşturan Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri otuz anabilim dalının, gelir- giderleri tespit edilerek mali verimlilik değerleri çıkarılmıştır. Sadece finansal çıktılar yeterli görülmediğinden, ikinci aşamada veri zarflama analiziyle bölümlerin kaynak kullanım etkinlikleri ölçülmüştür. Bulgular- Sağlık hizmeti sunumundan elde edilen gelirin, gidere oranı % 85’ dir. Sadece bir bölüm verimli ve sadece iki bölüm etkin bulunmuştur. Aralarında 0,995 gibi yüksek bir korelasyon değeri bulunan bu iki sonuç birbirini desteklemektedir. Ek ödemeye Kalite Verimlilik Katsayısı olarak eşit olarak veya ayrı ayrı yansıtılabilir. Sonuç- Sonuç olarak kamu sağlık hizmeti gelirleri, maliyetleri karşılayamamakta ve bu durum hizmetin sürekliliğini zora sokmaktadır. Çözüm personel özlük haklarının, yasal bir düzenlemeyle döner sermaye yerine üniversite bütçesinden karşılanmasıdır. Performansın bölüm verimliliğine dayalı uygulanması ayrıca katkı sağlayabilir.
Purpose- In the research, for the additional payment system applied in university hospitals; It is aimed to create a department-based model that reduces costs, creates an income-expense balance, and will win not only the hard workers but also the efficient and quality employees. Methodology- In the first stage, incomes and expenses of thirty departments of Pamukkale University Hospitals which constitute the universe of the research were detected and financial productivity values were extracted. Since only financial outputs are not considered sufficient, in the second stage, the resource utilization efficiency of the departments were measured by data envelopment analysis. Findings- According to the results, the ratio of the income obtained from the provision of health services to the expense is 85%. Only one department was found financially productive and only two departments were efficient. These two results, with a high correlation value such as 0.995 are supported each other. The results may be reflected separately or equally on the additional payment.Concolusion- As a result, public health care revenues are unable to cover costs and this state the continuity of the service difficult. The personal rights of staff paid from the revolving fund budget must be paid from the university budget with a legal arrangement. In addition, application of performance based on departmental productivity can be added to the existing system.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ağırbaş, İ. (1993). Hastanelerde Maliyet Performans Analizi ve TCDD Ankara Hastanesi’nde Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.