Recep YILDIZ, İsmail HİRA

16 7

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları Bağlamında Kuhn Ve Rothacker
18.yüzyıldan itibaren peşpeşe ortaya konan yenilik ve değişimler insanı, zihniyetini, eğitim ve kültür değerlerini etkilemiştir. Bu sonuçların doğuşuna sebep olan bilim, insanların merakını celbetmiş, hayranlıkla izlenmiştir. Ancak bazı çevreler daha önceden başlamış olan bilimin neliğini ve metodolojisini tartışmaya devam etmişler, sonuçlarından çok bizatihi bilimin kendisini sorgulamışlardır. Doğa bilimlerinde bilimin neliği ve metodolojisi üzerine ileri sürülenler yanında; sosyal bilimlerin bilim olup olmadığı ve nasıl bir yönteminin olması gerektiği yönündeki sorgulamalar da devam etmiştir. Bilimlerin nasıl tasnif edileceği ve yöntemlerin bu tasnifte nasıl rol oynayacağı -özellikle sosyal bilimciler açısından- hep tartışıla gelmiştir. Bu bağlamda araştırma, Kuhn'un paradigma ve Rothacker'in tarihselcilik anlayışı içinde dogmatik tezlerinin ne kadar benzer olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yöntem, Paradigma, Dogmatik, Kuhn, Rothacker
The novelties and chances that took place since the 18th century have been affecting mankind and its peculiarities such as the way of thinking, education and *cultural values. As being the cause of all these changes in humanity; science, attracted the curiosity and adoration of people. However, some circles have continuously discussed the methodology and nature of science. These circles continued to discuss the science itself, rather than evaluating its conclusions in various fields of study. In addition to discussions on what the science can tell us regarding natural sciences and what kind of methodology it can hold, they asked whether social sciences should be considered as actually “scientific”. Arguments over the methodology of social sciences have continued. It has always been discussed among scholars, particularly social scientists, that how should science be classified and what roles can the methodological approaches hold in this classification. In this context, this research reveals how similar the dogmatic theses when Kuhn's paradigm and Rothacker's history approaches taken into account.
Keywords: Method, paradigm Paradigma, Dogmatic, Kuhn, Rothacke

Kaynakça

AKARSU, Bedia (1979), Çağdaş Felsefe, MEB Yayınları, İstanbul.

ARON, Raymond (1994), Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz Alemdar, Bilgi Yayınevi, İstanbul.

ARSLAN, Hüsamettin (1992), Epistemik Cemaat, Paradigma Yayınları, İstanbul.

BİERSTEDT, Robert (1997), "18. Yüzyılda Sosyolojik Düşünce" Çev. Uygur Kocabaşoğlu, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Tom Bottomore, Robert Nispet, Yayına Hazırlayan: Mete Tunçay, Aydın Uğur, Ayraç Yayınevi, Ankara.

BOUDON, Raymond (1991), Sosyoloji Yöntemleri, Çev. Alev Türker, İletişim Yayınları, İstanbul. CEVİZCİ, Ahmet (2000), Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul.

COMTE, Auguste (1986), Pozitivizmin İlmihali, Çev. Peyami Erman, MEGSB. Yayınları, İstanbul. DUVERGER, Maurice (1980), Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara. GÖKBERK, Macit (1980), Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Gülbenkian Komisyonu, (1996), Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul. HEKMAN, Susan (1999), Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Çev. Hüsamettin Arslan, Bekir Balkız, Paradigma Yayınları, İstanbul.

KUHN, S. Thomas (1982), Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev. Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul. MARX, Karl; Friedrich Engels (1999), Komünist Parti Manifestosu, Çev. Yılmaz Onay, Doğa Basın Yayın Tic.Lmt.Şti., İstanbul.

ROTHACKER, Erich (1995), Tarihselcilik Sorunu, Çev. Doğan Özlem, Gündoğan Yayınları, Ankara. SUNAR, İlkay (1999), Düşün ve Toplum, Doruk Yayımcılık, Ankara.

URAL, Şafak (1986), Pozitivist Felsefe, Remzi Kitabevi, İstanbul.

YILDIZ, Recep (2005), "Enformasyon Niçin Dezenformasyona Dönüşür, Ahlaki midir?", 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, Yayına Haz.: Engin Yıldırım ve diğerleri, Değişim Yayınları, Sakarya.