Cilt: 1 - Sayı : 1
Türkiye’nin Uluslararası Yayın Performansının Analizi
Mehmet AK,Ahmet GÜLMEZ

11 6

Öz Bu makalede Institute for Scientific Information (ISI) tarafından hazırlanan atıf indekslerine göre Türkiye’nin 1980-2004 döneminde yapmış olduğu yayınlar incelenmektedir. 1980 yılında 439 olan yayın sayısı 25 yılda32 kat artarak 14281’e ulaşmıştır. Bu sayı ile Türkiye 2004 yılında dünya bilimine % 1.05 oranında katkıda bulunarak dünya sıralamasında 21.sıraya yükselmiştir. Sadece yayın sayısındaki artışa bakılarak yapılan değerlendirmeler yanıltıcı olmaktadır. Ülke nüfuslarını dikkate alarak yapılan sıralamada Türkiye 34. sırada yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilimsel Performans, Atıf İndeksi, Bilimsel Yayın
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aktay, Yasin (2003), “Üniversiteden Multiversiteye Taşra Merkez Diyalektiği”, Toplum ve Bilim, Sayı 97, s.93-122.

Arın, Tülay. (1997), “Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim ve Diploma Sistemleri”, Der. E. Akalın, H. Aydoğdu, R.Saraoğlu, Bilim, Bilim Politikası ve Üniversiteler, İstanbul:Bağlam Yayınları içinde:s.57-72.

Arıoğlu, Ergin ve Canan Girgin (2004),“1974-2001 Döneminde Ülkemizdeki Bilimsel Yayın Performansının Kısa Değerlendirilmesi”, Ed. C. Can Aktan, Nasıl Bir Üniversite?, İstanbul: Değişim Yayınları içinde: s.209-240.

Balcı, Metin (2002), “2001 Yılında Türkiye’nin Bilim Potansiyeli”, Günce, Sayı 23, s.2-4.

Bermek, Engin (2002) “Ülkemizde Bilim ve Bazı Öneriler”, Günce, Sayı 23, s.2-4.

Denkel, Arda, Ç.Kağıtçıbaşı, N.K. Pak, Ş.Pamuk (1999), Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

Doğan, Mehmet (1999), “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 31 Temmuz 1999.

İlhan, Mustafa (2002), “Atıf İndekslerine Dergi Kabul Kriterleri ve Etki Faktörü”, Ed. Sait Polat, Bilimsel Araştırmaların Yazımı ve Sunumu Sempozyum Kitabı, ADANA: Çukurova Üniversitesi Yayınları içinde: s.13-19.

İnsel, Ahmet (2003) “Bir Zihniyet Tarzı Olarak YÖK”, Toplum ve Bilim, Sayı 97, s.72-80.

Kayalıca, Özgür. ve M.Z. Ak. (2004), “Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Yayın Performansları”, Ed. C. Can Aktan, Nasıl Bir Üniversite?, İstanbul: Değişim Yayınları içinde: s.209-240.

Menteş, Ali (1999), Yeniversite, İstanbul: Metis Yayınları.

Nalçaoğlu, Halil (1999), Türkiye’nin Yeni Üniversite Düzeni: Kriz ve Kalite”, Doğu Batı, sayı:7, s.81-94.

OECD (2002) Main Science and Technology Indicators internet adresi: http://www.oecd.org/document/26/0,2340, en_2649_34409_1901082_1_1_1_1,00.html

OECD (2003), Education Policy Analysis 2003, internet adresi: http://www.oecd.org/document/ 14/0,2340, en_2649 _34511_17735886_1_1_1_1,00.html

Onat, Altan (2004), “ Bilimsel Yayınlardaki Yükselme”, Radikal Gazetesi, 21 Ocak 2004.

Ortaş, İbrahim (2003), “Gelişmeyen Bilim Ortamında Artan Bilimsel Yayın Sayısı”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 2 Şubat 2003.

Serbest, A.Hamit ( 2002), “Devlet Üniversiteleri ve İkinci Öğretim”, Üniversite ve Toplum, Cilt 2, Sayı 1, internet adresi: http://www.universitetoplum.org/text.php3?id=54

Seçen, Hasan (2004), Bilimsel Araştırmada Son 5 Yıllık Durumumuz ve Geçmişle Mukayese”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 24 Nisan 2004.

Şenses, Fikret (2004), “Üniversitelerimizde Başka Sorunlarda Var”, internet adresi: http://www.Bagimsizsosyalbi-limciler.org/Yazilar_BSB/IktisatToplum28Ocak04Senses.doc.

Tekeli, İlhan (2002), “Sosyal Bilimcilerin Performanslarının Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçütleri Tartışmaya Açmak”, Toplum ve Bilim, Sayı 95, s.159-170.

Tekeli, İlhan (2003), Eğitim Üzerine Düşünmek, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

YÖK (2004) Türk Yüksek Öğretiminin Bugünkü Durumu, internet adresi: http:// www. yok. gov.tr /egitim/ raporlar/kasim2004 23] Yurtsever, Ersin, (1999). “Yayın Sayılarındaki Artış Üzerine”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 10 Nisan 1999.

Yurtsever, Ersin, S.Gülgöz, Ö.A. Yedekçioğlu (2003), “On Overwiew of Scientific Publications in Turkey:1970-1999”, Günce DIARY, No:2, s.20-22.

Mehmet AK,Ahmet GÜLMEZ