Sayı : 66
İSTANBUL’A GELEN YABANCI TURİSTLERİN ŞÜPHELİ OLARAK MÜDAHİL OLDUKLARI SUÇLARIN TÜRLERİ VE SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mustafa ÇALIŞKAN,Yunus MENCİK

15 7

Öz Gerek ülkemiz açısından gerekse dünya devletleri açısından oldukça önemli bir yer olan İstanbul birçok amaçla Türkiye’ye gelen turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Gerek iç göçlerle gerekse yabancı turistlerle çeşitlenen İstanbul kozmopolitan bir şehir yapısında olduğu görülmektedir. Bu çeşitliliğin getirmiş olduğu dil, kültür ve din zenginliğinin yansıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiği ve bireyi bazen suçun mağduru bazen de suç olayının faili durumuna düşürdüğü görülmektedir. Söz konusu İstanbul’da yabancı ülke vatandaşlarının sayısının oldukça fazla olması suç olaylarında ne derece müdahil oldukları konusunda merak uyandırmıştır. Dolayısıyla İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sayısal durumu ile şüpheli olarak karıştıkları suç türleri ve en çok hangi suçlarda şüpheli konumunda oldukları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün 2001-2014 yılları arasında İstanbul’a gelen yabancı turistlerin karıştıkları suç şüphesi olaylarının veri istatistikleri ile İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan veriler kullanılarak amaca ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Suç, Yabancı Suçlular, Yabancı Şüpheliler
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Bozkurt, V. (2006).Değişen Dünyada Sosyoloji. Bursa: Ekin Kitabevi.Çiçekli, B.(2007), Yabancılar Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi.Dönmezer, S.(1981).Kriminoloji, 6. Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.Dönmezer, S.(1984). Kriminoloji. İstanbul: Filiz Yayınevi.Dönmezer, S. (1994). Kriminoloji. İstanbul: Beta Yayınları.Hakeri, H.(2012).Ceza Hukuku.13. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi. Hançerlioğlu, O.(2001). Toplumbilim Sözlüğü,3. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.İçli, T.G. (1993). Türkiye’de Suçlular-Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. Ankara:Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.Korkmaz, A. ve B. Kocadaş. (2006).Toplumsal Sapma. İstanbul: Doğu Kütüphanesi.Ökmen, Ö. (2010) Yabancılar Hukukunda Göçmenler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Özden, S.Y.(2007).Adli Psikiyatri. İstanbul: Mavi İletişim Danışmanlık Tic. A.Ş.Parlar, A. ve Hatipoğlu, M.(2007). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara: Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi.Rao, V. S. (1988). Persvectives In Criminology. New Delhi: Vikas Publishing House.Şimşek, K.(2013). Yabancıların Karıştıkları Suçlar Ve Suçların Takibinde Yaşanılan Sorunlar: Bodrum Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.Yeşil, U. (2006), Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.İnternet Kaynaklarıhttp://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,71515/turizm-istatistikleri.html, erişim tarihi: 02/03/2018.http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/Eklenti/53615,temmuz-2017pdf.pdf?0, erişim tarihi: 02/03/2018

Mustafa ÇALIŞKAN,Yunus MENCİK