Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adaylarının günümüzün en önemli teknolojilerinden olan bilgisayar kullanım seviyelerini ortaya koymak ve çeşitli kriterlere göre farklılıkların olup olmadığının araştırılmasıdır.Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından Beden Eğitimi ve Spor bölümüne uyarlanarak “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri” anketi aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2005-2006 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okuyan toplam 160 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmanın verileri SPSS 10.0 istatistiksel paket program kullanılmış olup sınıf değişkeni için ANOVA, diğer tüm değişkenler için t-testi, ortalama standart sapma gibi istatistik teknikler kullanılmıştır.Yapılan analizler sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin bilgisayar kullanma yeterlilikleri incelenmiş olup evinde bilgisayarı olan ve okullarında bilgisayar laboratuarlarından yararlanan öğrencilerin birçok bilgisayar programının menülerini p < 0,05 düzeyinde anlamlı olarak fazla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak bilgisayarın Beden Eğitimi ve Spor derslerinde etkili olarak kullanılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri

The aim of this study is to determine how often physical education and sports department students use computers and related software for educational purposes. Based on the findings of the research, suggestions towards effective use of computers in physical education classes are made. Datas in research adapted by researcher to the Physical Education and Sport Department and applied as a questionnaire “The Computer Using Sufficiency Of Physical Education And Sports Department Students”. Research applied total 160 university students who are studying at the Sakarya University Faculty of Education Physical Education and Sport Department 2005-2006 education year. For the datas of research SPSS 10.0 statistical programme has been used; for the class variable ANOVA for the other variables t-test applied. Physical Education and Sport Department’s Students’ computer using sufficiency have been observed; the students who have the computer at home and use the computer laboratory use lots of computer programme menus excessively meaningful at the p<0,005 levels. Based on the results of the research at the Physical Education and Sport lessons some suggestions about computer using sufficiency have been offered.

Kaynakça

ARSEVEN, A. (1986), “Bilgisayar Destekli Öğretim”, TED Birinci Bilgisayar Eğitimi Toplantısı, Ankara, 63-69.

İŞMAN, A. (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A.Yayıncılık, Ankara.

İŞMAN,A.;Gündüz, H.B.;İşbulan,O.;Demir,Z (2006), “Eğitim Yönetimi Tezsiz Master Programında Bulunan Eğitim Yöneticisi Aday Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Yeterlilikleri”, VI.Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Cilt 2, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

KEVSER, H. (1998), Bilgisayar Destekli Eğitim İçin Bir Model Önerisi (Yayınlanmış doktora Tezi) Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

MOURSUND, D. (1995), “Effective Practices (Part 2) : Productivity Tools”. Learning and Leading With Technology. 23 (4), 5-6.

ONO, H.; Zavodny, M. (2004). “Gender Differences in Information Technology Usage : A U.S.-Japan Comparison”, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper Series.

ÖZKUL,A.E (2003). “E-Öğrenme ve Mühendislik Eğitimi”, Elektrik Mühendisliği Dergisi, TMMOBEMO yayını, Eylül, c.41, s.419

WİNN, W. (2002). “Current Trends in Educational Technology Research: The Study of Learning Environments”, Educational Psychology Review, 14 (3), 331-350.

ZHU, J. (2003). Application of Computer Technology in Public School Classrooms: Usage Dimensions and Influencing Factors, U.S.A.: The Pennsylvania State University, (Unpublished Doctorial Dissertation).