Cilt: 1 Sayı : 1
d
The role mindfulness and self-consciouness on interpersonal conflict resolution approaches
Duysal Askun Celik,Fatih Cetin

1.4K 129

Öz entrAlong with arising interest on positive psychology in the last decade, new terms are being discussed in recent studies. Among those terms, the most popular ones are related with mindfulness and awareness. The main purpose of this study was to explore possible roles of mindfulness and self-consciousness on interpersonal conflict resolution approaches. The study was conducted by a self-report data gathered from 321 university students using Interpersonal Conflict Resolution Approaches Scale, Mindful Attention Awareness Scale and Self-consciousness Scale. The results showed that mindfulness and sub-dimensions of the self-consciousness as internal state awareness, style consciousness, appearance consciousness and social anxiety have significant roles in th positive and constructive conflict resolution processes. All these findings were discussed in the light of literatureSon on yılda pozitif psikolojiye yönelik ilginin artmasıyla birlikte yeni kavramların araştırmalara konu olmaya başladığını görmekteyiz. Bu çalışmada, bu kavramlardan bilinçli farkındalık ve öz-bilinç’in kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarındaki rollerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımları Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Özbilinç Ölçeği’nin kullanıldığı araştırma, 321 üniversite öğrencisinden toplanan verilerle yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar, bilinçli farkındalık ile birlikte öz-bilinç’in alt boyutlarında içsel öz-farkındalık, stil bilinçliliği, görünüm bilinçliliği ve sosyal anksiyete faktörlerinin yapıcı ve olumlu çatışma çözme süreçleri açısından önemli rolleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar alanyazında elde edilen bulgular ışığında tartışılmıştır. 1. GİRİŞ
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akın, A., Abacı, R., Öveç, Ü. (2007). The construct validity and reliability of the Turkish version of self- consciousness scale, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40, 2, pp. 257-276.