Emek ÜŞENMEZ

21 7

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında
Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu dönemde yazılan eserler, Türk dil tarihinin karanlık noktalarını aydınlatan ışık niteliğindedir. Karahanlılar döneminin bir geçiş devresi olması devrin önemini artıran bir diğer özellik olmuştur. Türkler bu dönemde Arap ve Fars yazı dillerinden kelime almaya başlamışlardır. Bu makalede Karahanlı eserlerinin söz varlığı ortaya konulmuştur. Böylelikle Türk dilinin zenginliğini ve kelime hazinesini sayısal verilerle ortaya koymuş oluyoruz.
Anahtar Kelimeler: Karahanlı Türkçesi, Türk dili, Söz varlığı, Kaşgarlı Mahmut, Kutadgu Bilig
Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında
Karahanlı Turkish have been forming one of the Turk language important period. To written works at this term have been explaining unknowns of Turk language. It is important that Karahanlıs era’s to be passing era. Turks have take new words from Arabic and Persian language at this term. In this article, it was revelaed vocabulary of Karahanlı’s works. As a result, it was emphasized that Turk ‘s language have rich vocabulary and it was explained with numerical it.
Keywords: Karahahanlı Turkish, Turk Language, Vocabulary, Kaşgarlı Mahmut, Kutadgu Bilig

Kaynakça

ARAT, R.R. (1999) Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara.

ARAT, R.R. (1992) Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki. Atebetü’l-Hakayık, 2. baskı TDK Yay., TDK Yay., Ankara.

ARAT, R.R. (1979) Kutadgu Bilig III İndeks (Hzl: Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya, Nuri Yüce), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Yayınları, Edebiyat Fakültesi Basımevi., İstanbul. ATA, A. (2004) Karahanlı Türkçesi-Türkçe İlk Kur’an Tercümesi, TDK Yay. , Ankara.

ATALAY, B. (1943) Dîvânü Lügât-it-Türk Tercümesi I-II-III; IV. Endeks, TDK Yay. , Ankara.

BİCE, H. (1993) Hoca Ahmet Yesevi Dîvân-ı Hikmet, Diyanet Vakfı Yay. , Ankara.

CAFEROĞLU, A. (2000) Türk Dili Tarihi I-II, Enderun Yay., İstanbul.

CAFEROĞLU, A. (1999) Kâşgarlı Mahmut, MEB Yay., İstanbul.

CEBECİOĞLU, E. (2005) Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Anka Yay., İstanbul.

ERASLAN, K. (2000) Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler, 4. baskı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

ERCİLASUN, A.B. (2004) Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay. , Ankara.

HACIEMİNOĞLU, N. (2003) Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay. , Ankara.

ÖZKAN, M. (2004) Tarih İçinde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İstanbul.

KÖPRÜLÜ, M.F. (2004), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yay.

TÜRK DİL KURUMU (2000) İmlâ Kılavuzu, TDK Yay. , Ankara.

TÜRK DİL KURUMU, (1998) Türkçe Sözlük I-II, 19. baskı, Ankara: TDK Yay.