Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 165 - 178 2018-07-30
Effects of National Rural Development Funds on Milk Manufacturers: Şarkikaraağaç Example
ULUSAL KIRSAL KALKINMA FONLARININ SÜT ÜRETİCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ŞARKİKARAAĞAÇ ÖRNEĞİ
Mustafa ÖZYÜCEL
18 261

Anahtar Kelimeler

Referans1 BERBER Metin (2011) , İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitapevi, Trabzon, 2Referans2 BOZOKLU, Ş. Ve Yılancı V., (2010), “Reel Döviz Kurlarının Durağanlığı: E7 Ülkeleri İçin Ampirik Bir İnceleme”, Maliye Dergisi, Sayı 158, 587-606Referans3 DİNLER Zeynel (2017), İktisada Giriş, Ekin Yayınevi, 23. Basım, Bursa, 338-339Referans4 DÜĞER İ.Hakkı, DULUPÇU Murat A. (2001), İktisada Giriş, İkinci Baskı, İstanbul, 302-3015Referans5 GÜNGÖR M, BULUT Y, (2008) Ki Kare Testi Üzerine, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 84Referans6 GÜRLÜK Serkan (2001) Dünyada Ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları Ve Sürdürülebilir Kalkınma, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık, 2Referans7 KAPLAN, M. ve ÇELİK, A. (2017). Girişimciliğin Annelik Perspektifinden Görünüşü: Anne Girişimciliği- Arka Plan, Kavram, Yazın ve Öneri. Yönetim ve Organizasyon Makaleleri Kadın Akademisyenlere Armağan Kitabı içinde. (Edi. E. Kaygısız ve R. A. Wolff). Konya: Eğitim. 221-229.Referans8 KAYA Z, ŞAHİN M (2013), Araştırma ve Yöntemleri Teknikleri, Eğitim Yayınevi, 2.Baskı, Konya, Kasım, 98Referans9 KAYNAK Muhteşem (2014), Kalkınma İktisadı, Gazi Kitapevi, 5. Baskı, Ankara, 75-88Referans10 ÖGE, S. ve KAPLAN, M. (2017). Girişimcilik Eğitiminde Psikolojik Sermayenin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (4). 28-33.Referans11 ÖZGÜVEN Ali (1988), İktisadi Büyüme İktisadi Kalkınma Sosyal Kalkınma Planlama ve Japon Kalkınması, İstanbul: Filiz Kitabevi, 99Referans12 TOLUNAY Ahmet ve AKYOL Ayhan (2006), Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel Kavramlar ve Tanımlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, 121-123Referans13 TÜİK Satınalma Gücü Paritesi Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi – 4, NİSAN 2008, Ankara,2Referans14 YAŞA Davut (2016), Kırsal Kalkınmada Kırsal Kalkınma Projelerinin Rolü: Sivas-Erzincan Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, Nisan, 8-9Referans15 YAVİLİOĞLU Cengiz (2002), Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 59Referans16 http://eczacilik.anadolu.edu.tr/bolumSayfalari/belgeler/ecz2014%2011_20140527094539.pdfReferans17 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.639.pdfReferans18 http://www.tarim.gov.tr/Konular/Kirsal-Kalkinma/ProjelerReferans19 http://www.sarkikaraagac.gov.tr/genel-bilgiler
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018 Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-5010-0603Yazar: Mustafa ÖZYÜCEL Kurum: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2018 Temmuz


Makalenin Yazarları
Mustafa ÖZYÜCEL