Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 58

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkokul ve ortaokul öğretmen ve yöneticilerinin 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin görüşleri (siirt ili örneği)

Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Ayrıca 60 ayını dolduran çocukların ilkokula gönderilmelerinin, uygulamada ortaya koymuş olduğu olumlu veya olumsuz sonuçlara ilişkin öğretmen görüşlerinden yararlanmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda betimsel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Araştırma hem nicel hem de nitel boyutlara sahip olduğundan aynı zamanda bir karma araştırma örneğidir. Araştırmanın veri toplama aracı olarak da anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Siirt ili merkezindeki farklı sosyo – ekonomik ve kültürel çevrelerde bulunan ilkokul ve ortaokullarında görevli olan bütün öğretmenler ve okul yönetici oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi olarak seçkisiz örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilen ve random örneklem yöntemine başvurulmuştur. İl merkezindeki 2500 civarındaki öğretmenin yaklaşık %35’ine ulaşılmış ve 535 katılımcıdan yazılı görüş alınmıştır. Görüşme verilerinin analizinde nicel veriler için SPSS paket programından yararlanılmış; nitel veriler için de içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında yeni eğitim sisteminin uygulayıcıları olan öğretmen ve yöneticilerin 4+4+4 eğitim sisteminin hem güçlü hem de zayıf yönleri konusunda görüşlere sahip oldukları ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri sundukları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the opinions of primary and secondary school teachers and administrators on 4 +4 +4 education system. Another purpose is to obtain and utilize the opinions of teachers about negative and positive results of registering the children completed 60 months to primary school in this new system. Descriptive research method was applied for this study. The study is an example of a mixed research since it contains both quantitative and qualitative research aspects. Written interview form was used as data collection tool. The universe of the research consists of all primary and secondary school teachers and administrators working in different schools of Siirt with different socio - economic and cultural level. Random sampling methods which are easily accessible were applied for the research. Nearly 35% of the 2500 teachers working in the center of the city were consulted and 535 written forms were submitted from the participants. SPSS was used for the analysis of quantitative data and content analysis was utilized for the analysis of qualitative data obtained from interview. In the light of the findings it has been determined that teachers and administrators who are the practitioners of the 4+4+4 education system think that there are both strong and weak aspects of the system and they recommend solutions for the problems of the new system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :