Sayı : 65
UZMANLAŞAN ACENTALAR VE NİŞ PAZAR SORUNSALINA BİR ÇÖZÜM REÇETESİ: FOBİK TURİSTLER VE ÖZEL İLGİ TURİZMİ
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN,Gamze ÖZOĞUL

7 5

Öz Turizm, ulusal ve uluslararası boyutta olma özelliğinden dolayı kapsamlı bir planlamayı gerektirmektedir. İster ülkeler bazında olsun, isterse işletmeler bazında olsun turizm ağının sağlıklı bir şekilde oluşturulması bakanlık, yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşu, nitelikli çalışan, işletme ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaya bağlıdır. Nitekim sadece doğal ve tarihi çekiciliklerin mevcut olması, turizm olarak adlandırılmamaktadır. Birbirinden farklı nedenlerle turizme katılan turistik talebin niteliğinin ülkeler tarafından analiz edilmesi ve bu doğrultuda stratejiler, politikalar ve programlar oluşturulması gereklidir.Türkiye’de turizmin daha çok bazı aylarda yoğunluk göstermesi bir sorundur. Bu durumu 12 aya yayılması yönünde geliştirmek oldukça önemlidir. Bu bilgilere dayalı olarak çalışmada öncelikle turizm pazarlaması kapsamında özel ilgi turizmine, uzmanlaşan seyahat acentalarına ve niş pazara yönelik kavramsal bir analiz yapılmıştır. Bunun nedeni, Türkiye genellikle kitle turizmi kapsamında deniz-kum-güneş için turist çekmektedir. Ancak yüzme fobisi olanların deniz-kum-güneş turizmine yöneldiği takdirde ne yaptığı sorusu ile bu sorunun yanıtı aynı zamanda yine birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalındığını göstermektedir. Çalışmada bu doğrultuda amaç, bir acenta modeli geliştirilerek seyahat acentalarına sunulmasını, aynı zamanda diğer acentalar ve işletmeler için bir örnek teşkil etmesini sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Niş Pazarlama, Özel İlgi, Seyahat Acentaları, Uzmanlaşma
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Cansever, A. (2007). Özgül Fobi, (İçinde Edit. Köroğlu E, Güleç C. ve Şenol S.), Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği Basım Yayın, 318-324.Choudhary, S. (2014). Rooting by Niche Marketing. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 3 (10), 84-91.Dalgıç, T. ve Leeuw, M. (1994). Niche Marketing Revisited: Concept, Applications, and Some European Cases. European Journal of Marketing, 28 (4), 39-55.Douglas, N.; Douglas N. ve Derrett R. (2001). Special Interest Tourism. Singapore: John Wiley&Sons Australia Ltd.DSM IV, Mental Bozukluklar Tanısal ve Sayısal El Kitabı. (1994). Amerikan Psikiyatri Birliği. Washington DC. (Çev. Edit. E. Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.Hacıoğlu, N. (2000). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Bursa: VİPAŞ A.Ş.Hacıoğlu, N. (2014). Turizm Pazarlaması. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.İçöz, O. (2000). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi.İslamoğlu, H. (2010). Turizm Pazarlaması, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.Kozak, N. (2014). Turizm Pazarlaması. 6. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.Küçükaslan, N. (2009). Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması ve Tur Yönetimi. İstanbul: Alfa Aktüel Basım Yayım.Lapsekili, N. ve Yelboğa, Z. (2014). Uçuş Fobisinin Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yöntemi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Düşünen Adam, The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27: 168-172.Novelli, M. (2005). Niche Tourism, Contemporary Issues, Trends and Cases, Burlington: Butterworth-Heinemann Publications.Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2015). Tüketici Davranışı. İstanbul: Mediacat- Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. Özoğul, G. ve Baran Güçlütürk, G. (2014). Bir Uzmanlaşma (İhtisaslaşma) Modeli: Ulaşılabilir Turizm Tur Planlaması Örneği, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Ankara. 1160-1175.Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, (2002). İ. ‘‘Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma’’, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 183-195.Palazzolo, J. (2014). Diving and Treatment of Aquaphobia in Cognitive Behavior Therapy: A Case Study. Ann Depress Anxiety, 1 (1), 1-5.Shani, D. ve Chalasani, S., (1992), Exploiting Niches Using Releationship Marketing. The Journal of Services Marketing, 6 (4), 43-52.Sungur, M. Z. (1993). Davranış Tedavileri. Psikiyatri Bülteni. 2 (3), 109-115.Sungur, Z. M. (1997). Fobik Bozukluklar. Psikiyatri Dünyası. 1, 5-11.Tanrısevdi, A. ve Çavuş Ş. (2003). ‘‘Özel İlgi Turizmi ve Özel İlgi Turizmi Kapsamında Kuşadası ve Çevresinde Var Olan Potansiyel Kaynaklar Üzerine Kuramsal Bir İnceleme’’. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Cilt:14. Sayı:1. Bahar, 9-22.Toften, K. ve Hammervoll, T. (2009). Niche Firms and Marketing Strategy, European Journal of Marketing, 43 (11/12), 1378-1391.İnternet KaynaklarıAslan, S. (2017). Anksiyete, Kaygı Bozuklukları, https://www.drselcukaslan.com/anksiyete-kaygi-bozukluklari/ (28.08.2017 Tarihinde alınmıştır).Berksun, O. E. (2012). Fobiler. http://berksun.com/online/psikiyatrik-hastaliklar/fobiler-ve-sosyal-fobi (03.03.2013 Tarihinde Alınmıştır).Tural, Ü. (2017). Anksiyete Bozuklukları. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dönem- 5 Ders Notları. Http://Tip.Kocaeli.Edu.Tr/Docs/Ders_Notlari/U_Tural/Anksiyete.Pdf (29.08.2017 Tarihinde Alınmıştır).Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB). (2002). Seyahat Acentaları İhtisas Alanı Anketi- 2002 Sonuç Rap-oru. http://www.tursab.org.tr/dosya/974/23_974_633248.pdf (19.02.2012 Tarihinde Alınmıştır).TÜRSAB. (2013). Dünden Bugüne Seyahat Acentaları. http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/dunden-bugune-seyahat-acentalari_501.html (03.03.2013 Tarihinde Alınmıştır).TÜRSAB. (2017). 2017 Yılı Üyelik, Şube ve Yıllık Aidat Ödentisi, https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/2017-yili-uyelik-sube-ve-yillik-aidat-odentisi_15619.html (20.08.2017 Tarihinde alınmıştır).Wikipedia Özgür Sözlük. (2013). Fobi. http://tr.wikipedia.org/wiki/Fobi (03.03.2013 Tarihinde Alınmıştır).

Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN,Gamze ÖZOĞUL