Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme yeterlikleri bir meta-sentez çalişmasi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1, İstanbul Üniversitesi2
Görüntülenme :
650
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırmanın  amacı,  Türkiye’de  ilköğretim  okulları  dikkate  alınarak,  eğitim  denetmenlerin rollerini gerçekleştirmedeki yeterliklerine ilişkin mevcut durumu, yapılan araştırma sonuçlarından yola çıkarak, meta-sentez yöntemi ile ortaya koymaktır. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, dahil edilme ve hariç tutulma işlemleri eşliğinde taranmış ve sonuçta 18 yüksek lisans ve doktora çalışması araştırma kapsamına alınmıştır. Bu tezlerde ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma yönteminin içerdiği aşamalar çerçevesinde analiz ve sentez süreçlerinden geçirilerek, belirlenen temalar eşliğinde meta sentez çalışması gerçekleştirilmiştir. Denetmenlik rollerini gerçekleş-tirme açısından, araştırmada ulaşılan sonuçlar, denetmenlerin, kendilerini “yüksek” düzeyde yeterli bulduklarını ortaya koymuştur. Buna karşılık, öğretmenler, denetmenleri “düşük” düzeyde; okul yöneticileri ise “orta” düzeyde yeterli görmüşlerdir. Ulaşılan sonuçlar eşliğinde birtakım önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

The  aim  of  that  research  is,  taking  into  consideration  the  researches  done  in  Turkey related to the educational supervision in elementary schools, to determine the efficacy levels of education supervisors in performing their supervisory roles via a meta-synthesis method. The thesis and dissertations were scrutinized through inclusion and exclusion processes and ultimately 18 researches were chosen to be included in that study. In these researches, the findings that obtained through analysis and synthesis processes within the framework of metasynthesis research steps, a meta-synthesis study was carried out, along with the determined themes. In terms of performing supervisory roles, the obtained results revealed that supervisors found themselves efficient at high level. However, they were found efficient at “low” level by teachers and “medium” level by school principals. Some recommendations have been made concomitant with the obtained results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :