Sayı : 71
TOSYA’DA PİRİNÇ ÜRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
PAST, PRESENT AND FUTURE OF PADDY PRODUCTION IN TOSYA
Murat TANRIKULU

8 5

Tosyailçesi; ülkemizin Karadeniz Bölgesinde, Batı Karadeniz Bölümü’nün güneyinde yeralır. Bir belde, 52 köy ve 96 mahalleden oluşan Tosya kırsal kesimindeyerleşme dokusu dağınıktır. Nüfusun yarısına yakını Tosya kent merkezinde yaşar.İlçede, en önemli ekonomik uğraşılar; tarım, tarıma dayalı sanayi veticarettir. Yetiştirilen temel bitkisel ürünler; pirinç, buğday, şeker pancarı,meyve (elma, erik, üzüm, armut) ve az da olsa sebzedir. Bu bitkisel ürünlerarasında hiç şüphesiz pirincin hem ülkemiz hem de Tosya için ayrı bir önemivardır. Geçmişten günümüze Tosya, pirincin ülkemizdeki en önemli üretimmerkezlerinden biri olmuştur. Ancak geçen sürede uygulanan yanlış tarımpolitikaları, önemli bir ithal ürün kalemi olan pirincin üretiminde hem Tosya’dahem de ülkemizin pirinç üretilen diğer merkezlerinde olumsuzluklara yolaçmıştır. Konu, nicel, tarihsel ve fenomonolojik yöntemlerle ele alınmıştır.Çalışmanın amacı Tosya’da pirinç üretiminin tarihsel seyrini ortaya koymak,  sorunları belirlemek, bu sorunların çözümüneyönelik öneriler ve gelecek için perspektifler sunmaktır.   
Tosya district; in the Black Sea region of ourcountry, is located in the south western part of the Black Sea. Tosya is a town and 52 villages. The rural settlementdisorganized tissue. Nearly half of the population live in the Tosya citycentre.The most important economic activities in the countyare agriculture, agro-based industries and trade. Basic vegetable products grown; rice, wheat, sugar beets, fruits(apples, plums, grapes, pears), and a lesser vegetable. Among these herbal products, rice is a distinctive feature both for ourcountry and for Tosya. Tosya from thepast to the present day, rice has been one of the most important productioncenters in the country. However, theagricultural policy applied in the last period has caused the rice plant, whichis an important imported product item, to be negatively affected both in Tosyaand other rice producing centers of our country. The subject has been handled in a quantitative, historical and fenomonologicway. The aim is to put forward the situation of riceproduction in Tosya in past, present and future, to show the problemsexperienced and to offer suggestions.
Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Tosya, çeltik, pirinç, kavuz
Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Tosya, paddy, rice, kavuz

Kaynakça

E rgi, İ. (1997). İpek Yol u Üzerinde Bir Sanayi Merkezi Tosya, Kastamonu.

Oakes, H. (1958). Türkiye Toprakları, İzmir.

Sami, Ş. (1316). Kâmûsu’l-a’lâm, Mihran Matbaası, Cilt 4, Yeni basım, Kaşgar Neşriyat, Ankara ,1996.

Tanrıkulu, M. (1999). Tosya’nın Ekonomik Coğrafyası. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu, Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni, (2017). Sayı 2, s. 22-28.TÜİK, 2017, 2017, 2018 verileri.

İNTERNET KAYNAKLARIhttps://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ureticilerin-celtik-mesaisi-basladi/1151680, (10.11.2017). http://www.habergazetesi.com.tr/haber/201269/samsun-celtik-uretiminde-turkiye-i, (11.03.2018).http://istamonu.com/haber-detay/1457/sozun-bitip-tarihin-konustugu-yer:-tosya, (19.11.2017).https://mapio.net/pic/p-9916504/, (19.11.2017).www.tarim.gov.tr/Sayfalar/GormeEngellilerDetay.aspx?OgeId=412&Liste=Haber (10.11.2017).http://tosya.bel.tr/tosya-tarihi, (10.05.2018).http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/2015hubrapor.pdf, (10.05.2018).http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/HububatRaporu2017.pdf, (10.11.2018).

Murat TANRIKULU