Bülent SEZEN, Fatih DURMUŞ
Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Yükseköğretim Kurum Tercihleri Üzerine Bir Çalışma
Öz Bu çalışmanın amacı “yükseköğretim kurum tercihi” yapma arifesinde olan ortaöğretim kurumları son sınıf öğrencilerinin, kurum tercihlerinde etkin olan faktörlerin 'cinsiyet', 'okul türü', 'gelir düzeyi' ve 'yaşanılan yerleşim birimi' gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışma kapsamında ortaöğretim kurum öğrencilerinin yükseköğretim kurum tercihinde etkin rol oynayan faktörleri anlamak amacıyla, 22 adet sorudan oluşan yeni bir anket geliştirilmiş ve anket 2009-2010 eğitim döneminde ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında eğitim görmekte olan 396 adet öğrenciye uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin' eğitsel', 'coğrafi', 'sosyokültürel', 'itibar' ve 'destekleyici' olmak üzere beş faktörden etkilendikleri belirlenmiş ve faktörlerin her biri için hesaplanan faktör skorları arasında anlamlı bir farklılığın varlığı araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Yükseköğretim, Yükseköğretim Kurum Tercihi
Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Yükseköğretim Kurum Tercihleri Üzerine Bir Çalışma
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ANILAN, H., Çemrek, F.,Anagün, Ş. S. (2007) “Ortaöğretim Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Üniversite Tercihlerine İlişkin Görüşleri (Eskişehir Örneği)” , New World Sciences Academy, 2008, Vol. 3, No. 2, 238-249.

AKBULUT, A. (2009), “Türk Üniversiteleri Hangi Kriterlere Göre Sıralanmalı”, http://www.uralakbulut.com.tr/wpcontent/uploads/2009/11/5.pdf (Ziyaret Tarihi: 12.01.2010).

ANONYMOUS, (2009) “Students Choose Colleges Closer to Home”, Women in Higher Education; Aug 2009; 18(8); s.6.

AYIK, Y., Z., Özdemir, A. ve Yavuz, U. (2007) “Lise Türü ve Lise Mezuniyet Başarısının Kazanılan Fakülte ile İlişkisinin Veri Madenciliği Tekniği ile Analizi”, Journal of Graduate School of Socıal Scıences,Cilt 10,Sayı 2, 441-454.

BAKAR, A.Hashim., F.Ahmad, H.,Isa, F., Dzakaria, H., (2009), “Distinctive Capabilities and Strategic Thrusts of Malaysia's Institutions of Higher Learning”, International Journal of Marketing, Vol:1, No:2, s.162.

CERİT, Y., Yıldız, K., Akgün, N., (2007) “Üniversite Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerini Görüşleri” , Milli Eğitim Dergisi, 173, 314-330.

ÇOBAN, A., E., (2005), “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Yordayıcı Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, web.inonu.edu.tr/e-dergi/Coban.doc. (Ziyaret Tarihi: 05 Ocak 2010).

DABAJ, F., ve Başak, H., (2008) “The Role Of Gender And Age On Students' Perceptions Towards Online Educatıon Case Study: Sakarya University, Vocational High School” World Academy of Science, Engineering and Technology , 38 , 441- 444.

DREWES, T., Michael, C., (2006) “How Do Students Choose A University”, Research in Higher Education, Vol. 47, No. 7, 781 – 800.

FREY, C., F., “Opening The Black Box of Motivation: A Cross-Cultural Comparison of Sweden and Russia”, International Business Review, Volume:14, No:3, 345-367.

HEARN, J., Fenske, R. ve Curry, D. (1985) “Unmet Need Among Postsecondary Students: A Statewide Study”, The Journal of Student Financial Aid 15(3), 31-44.

HOSSLER, D. ve Gallagher, D., S., (1987), “Studying College Choice: A Three Phase Model and Implications for Policymakers”, College and University, 62(3), 207-221.

HOPEY, C., E., (1998) “The College Choice Process: Ana Analysis Of The Factors That Influence The College Choice Decisions Of High School Seniors To Matriculate İn A Cooperative Education Instution Of Higher Education” Doktora Tezi, University of Pennsylvania, New York.

JACKSON, G., (1978) “Financial Aid and Student Enrollment” Journal of Higher Education, 49(6), 548-574.

KENDALL, J., (2005) “ Extent Of Congruence Between Student Perceptıon And Media And Media” Doktora Tezi, University of Oklahoma, Dept. of Educatıonal Leadership and Policy Studies, Oklahoma.

KESKINEN, E., Tiuraniemi., J., ve Liimola., A., (2008) “University Selection İn Finland: How The Decision is Made”, International Journal of Educational Management, Vol. 22, No. 7, 638-650.

KÖSE, R. M., (1999) “Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 , 51 - 60.

LEGCEVIC, J., (2009) “Quality Gap of Educational Services In Viewpoints of Students”, Ekon. Mısao Praksa Dbk. God XVIII. (2009) Br. 2., 279-298.

LONG, B., T., (2004) “How Have College Decisions Changed Over Time? An Application of the Conditional Logistic Choice Model”, Journal of Econometrics 121 (2004), 271– 296.

LESLIE, L. ve Brinkman, P., (1988) “The Economic Value Of Higher Education” America Council on Education and Macmillan Publishing Company, New York.

MA, Y., (2009)”Family Socioeconomic Status, Parental Involvement, and College Major Choices—Gender, Race/Ethnic and Nativity Patterns”, Sociological Perspectives, Vol. 52, No. 2, 211–234.

MARINGE, F. (2006), ''University and course choice: implications for positioning, recruitment and marketing'', International Journal of Educational Management, Vol. 20 No.6, 466-79.

MATTERN, K., ve Wyatt, J., N., (2009) “Student Choice of College: How Far Do Students Go for an Education?” Journal of College Admission, Spring 2009, 19-29.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2004) “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Tasarısı ve Bilinmesi Gereken Gerçekler”, Ankara.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (2008)“Milli Eğitim İstatistikleri”, Ankara.

ÖZER, L.,Gülpınar, S., (2005) “Hizmet Sektöründe Tüketicilerin Algıladıkları Riskler: Hava Yolları Sektöründe Bir Arastırma”, Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005 Sayı:1, 49-63.

POLAT, S., (2009) “Türkiyede Eğitim Politikalarının Fırsat Eşitsizliği Üzerine Etkileri “, DPT-Uzmanlık Tezi, DPT, Ankara.

RYAN, C., J., Groves, D. ve Schneider, H., (2007) “ A Study Of Factors That Influence High School Athletes To Choose”, College Student Journal, Sep 2007; 41(3), 532-539.

SALLISBURY, M., Umbach, M., Paulsen, M., Pascarella, :E., (2008) “Going Global: Understanding the Choice Process of the Intent to Study Abroad”, Res Higher Education (2009) 50, 119–143.

SCOTT, B., P., (2009) “Factor Influencing The College Choice Behavior Of Ontario College Applicants”, Doktora Tezi, Department of Theory and Policy Studies University of Ontario,Ontario.

TERANISHI, R., T., Ceja, M., Antonio, A., L., Allen, W., R., ve Patricia, M., (2004) “The College-Choice Process for Asian Pacific Americans Ethnicity and Socioeconomic Class in Context” Higher Education; Summer 2004; 27(4), 527-551.

YAMAMOTO, G. T. (2006) “University evaluation-selection: Turkish case”, International Journal of Educational Management,Vol.20 No. 7, 559-569.

YILDIZ, M., Güçlü, M., Bayraktar, G. (2008), “Farklı Liglerde Yer Alan Futbolcuların Kişilik Tipleri ile Sürekli Öfke Tarzlarının İncelenmesi” Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:11, Sayı:41, 39-51.